П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 г.

П р о д а ж б и

1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/

Имоти във Велинград

УПИ ХХІІІ-за трафопост с площ 244 кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със ЗП=50 кв.м. в кв.179 и мрежа НН с три извода- по реда на чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС и §4 от ПЗР на ЗЕ, АЧОС №686/2012 г., находящ се в гр. Велинград, обл. Пазарджик, общ. Велинград, на кръстовище между улици „Кисловодск” и ул. „Цар Калоян”

Сгради във Велинград

Двуетажна масивна сграда  на 166 кв.м., построена в имот пл. №5405, част от УПИ І-5405, 5404, 6102 в кв.36 (старата община в кв. Чепино), АПОС №72/08.06.2009г., находяща се в гр. Велинград, обл. Пазарджик, общ. Велинград, пл. „Македония” №7

Помещение на две нива- самостоятелен обособен обект от първи етаж на 4МсБЖ, построено в УПИ ХІХ-6454 в кв.1131 по плана на Велинград (ъгловото помещение в ж.к. „Орфей), АЧОС №436/31.03.2009г., в гр. Велинград, обл. Пазарджик, общ. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №11

Едноетажна масивна постройка – гараж, ведно с прилежащ терен, построена в УПИ Х-2812 в кв.161 по плана на Велинград, общ. Велинград, ул. „Тодор Стайков” №5, АПОС №37/16.10.2003 г., вход от ул. „Гоце Делчев”

Магазин с площ от 80 (осемдесет) кв.м., съставляващ самостоятелен обект в сграда, построена в УПИ ХІХ-6454 в кв.1131 по плана на Велинград, АЧОС №436/31.03.2009 г., ж.к. „Орфей”, гр. Велинград, обл. Пазарджик, общ. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №11, /вход на ул. „В. Горанов”/.

Имоти в другите кметства

В с. Юндола: 14 бр. урегулирани поземлени имоти, всички в кв.9а, от по 450 кв.м., за индивидуално жилищно строителство, както следва:

- ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ с адрес с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Брезите” и номера съответно: 8, 6, 4, 2;

- ХХ, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV, ХХVІІІ, ХХІХ, ХХХ, І с адрес с. Юндола, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул.”София” и номера съотв.: 2,4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24

-УПИ ХІІ с площ от 576 кв.м. в кв.13 по плана на с. Абланица, АЧОС №695/2013 г. с адрес: с. Абланица, общ. Велинград, обл. Пазарджик

-УПИ ІІ  с площ от 647 кв.м. в кв.9 по плана на с. Абланица, АЧОС №684/2012 г. с. Абланица, общ. Велинград, обл. Пазарджик

-УПИ ХV с площ от 412 кв.м. в кв.7 по плана на с. Кръстава, АЧОС №697/2013 г. с. Кръстава, общ. Велинград, обл. Пазарджик

На основание чл.8,ал.9 от ЗОбС, предвиждащ правна възможност за актуализиране на Програмата през годината, ще се предложат като допълнение на тази Програма други УПИ в с. Юндола, с. Абланица и с. Побит камък, които са в процес на уточняване на площ, граници и др. или за които се налага изменение на ПРЗ.

Сгради в другите кметства

-Общежитие в Абланица УПИ І-2- за общежитие, кв.6, АОС №302/30.09.2002 г.

-Сграда (бивш цех за килими) в УПИ І-348- озеленяване, Св. Петка, АОС №438/05.07.2004 г.

2. По чл. 35, ал. 3 /продажба на терени, върху които е реализирано отстъпено право на строеж / 

   – УПИ ХХ-общ. с площ от 786 кв.м. в кв.52 по плана на с. Сърница

   – УПИ ХХХІХ- 5064, отреден за жилищно застрояване, с площ от 200 кв.м. в кв.551 по плана на Велинград, кв. Чепино, с адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Христо Боянов” №2

      – УПИ ХVІ-35  с площ от 544 кв.м. в кв.23 по плана на с.Драгиново

      – при подаване на заявления от собственици на законно построени сгради

Отстъпване право на строеж

След изработване и приемане на ПУП за ЧИПРЗ за УПИ ІІІ в кв.5 по плана на с. Юндола.

Замяна и прекратяване на съсобственост

 1. Замяна – при подаване на заявления и при наличие на законоустановените условия
 2. Прекратяване на съсобственост

2.1.    С физически и юридически лица :

а) ПИ №1217, с площ от 110  кв.м., попадащ в УПИ ХІV-648,1217- общ. в кв.71 по плана на с. Драгиново

б) ПИ №1194 с площ от 75 кв.м., попадащ в УПИ Х-539,1194 в кв.53 по плана на с. Драгиново

в) УПИ ХХ-47 в кв.14 по плана нас. Кръстава

г) ПИ №6864 в кв.3931 по плана на Велинград с площ от 1 098 кв.м., кв. Чепино, непосредствено до река Чепинска под хотел „Велина”

д) Масивна едноетажна постройка със ЗП=47 кв.м. .№7932 ведно със съответните права с вход от ул. „Св.Св. Кирил и Методий”, построена в УПИ VІ в кв.134 по плана на Велинград, кв. Лъджене, бул. „Съединение” 218

е)  при подаване на заявления

Прекратяване на съучастие на Община Велинград в търговски дружества, както следва:

-          „Свежина” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 34%

-          „Булгард” ООД – чрез продажба на дяловете на Общината – 20%

-          „Сютка2000”АД – чрез продажба на дяловете на Общината – 100 %

-          „Атлетик” АД – чрез продажба на дяловете на Общината- 8 %

 

 1. Земеделски земи

3.1.  Продажба

 

Землище Велинград

 

Им.№

Дка/площ

НТП

местност

документ

170008

0,394

Др.селст.тер.

Ел. подстанция

Р-е №2092в/12.09.1995

170020

1,428

Др.селст.тер.

Ел. подстанция

Р-е №2092в/12.09.1995

095142

0,498

Полска к-ра

Осово бръдце

Протоколно р-е №1/13.01.2012г.

008122

0,737

Пасище, мера

Анезица

Р-е 2092/04.06.2009 г.

033051

0,521

Унищож. нива

Благовото

Р-е 2092/01.06.2003

003064

0,255

Полска к-ра

Тудора

Протоколно р-е №1/13.01.2012г.

003065

0,666

Полска к-ра

Тудора

Протоколно р-е №1/13.01.2012г.

008045

12,543

Пасище, мера

Анезица

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

135043

2,882

Полска к-ра

Лепеница

Протоколно р-е №1/13.01.2012г.

095142

0,498

Полска к-ра

Осово бръдце

Протоколно р-е №1/13.01.2012г.

092101

0,600

Ов. градина

Чолаков чучур

АЧОС180/1.12.2006

033059

1,326

Унищож.нива

Благовото

Р-е №2092/24.03.2006г.

096007

1,264

Др.селст.тер.

Кадинова кория

АЧОС190/1.12.2006г

092110

0,516

Полска к-ра

Чолаков чучур

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

135048

1,503

Полска к-ра

Лепеница

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

003256

0,251

Полска к-ра

Тудора

АЧОС181/1.12.2006г.

094001

0,906

Полска к-ра

Могилица

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

147016

0,483

Полска к-ра

Голямо блато

АЧОС187/1.12.2006г

078199

0,713

Ливада

Калище

АЧОС185/1.12.2006г.

074100

6,820

Полска к-ра

Биволичино дере

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

008127

0,300

Нива

Анезица

Р-е№2092/27.11.2001г.

148006

1,367

Полска к-ра

Марина ливада

Д-р зам. 210/21.07.2003 г.

140004

0,832

Пасище,мера

Кепчелево блато

Протоколно р-е №1/13.01.2012г

033060

2,000

Пасище,мера

Благовото

АЧОС139/4.08.2006г.

033061

2,000

Пасище,мера

Благовото

АЧОС140/4.08.2006г.

033062

2,000

Пасище,мера

Благовото

АЧОС141/4.08.2006г.

033063

3,000

Пасище,мера

Благовото

АЧОС142/4.08.2006г.

033064

1,754

Пасище,мера

Благовото

АЧОС143/4.08.2006г.

033065

1,432

Пасище,мера

Благовото

Р-е№2092/06.06.2006.

033051

0,521

Унищож.нива

Благовото

Р-е№2092/24.06.2003г.

033054

0,200

Унищож.нива

Благовото

Р-е№2092/24.06.2003г.

033055

0,452

Унищож.нива

Благовото

Р-е№2092/24.06.2003г.

011028

0,864

Полска к-ра

Анезица

АЧОС379/29.01.2004г.

011029

1,105

Полска к-ра

Анезица

АЧОС380/29.01.2004г.

011030

0,850

Полска к-ра

Анезица

АЧОС381/29.01.2004г.

011031

0,851

Полска к-ра

Анезица

АЧОС382/29.01.2004г.

011032

0,279

Полска к-ра

Анезица

АЧОС383/29.01.2004г.

011033

1,207

Полска к-ра

Анезица

АЧОС384/29.01.2004г.

032108

1,325

Ливада

Кушията

АЧОС60/04.08.1998г.

065045

18,473

Ливада

Голяма Мътница

АЧОС 280/17.05.2002 г.

149068

2,462

Изост. нива

Голямо блато

Р-е1428/08.08.2002 г.

065054

2,243

Ливада

Голяма Мътница

Р-е2092/25.08.2000 г.

044030

15,412

Ливада

Каваците

АЧОС 281/17.05.2002 г.

072023

2,950

Ливада

Шумнато дере

АЧОС367/21.082008  г.

085103

9,574

Пасище,мера

Реповица

АЧОС151/21.09.2006 г.

085104

1,633

Полска к-ра

Реповица

АЧОС152/21.09.2006 г.

085132

2,199

Пасище,мера

Реповица

АЧОС153/21.09.2006 г.

053024

13,283

Ливада

Нестеров кладенец

АЧОС282/17.05.2002 г.

 

Землище на с. Грашево

024005      2,299   др. селст.тер.      Кемера     Протоколно р-е №1/13.01.2012г

024002      1,166   др. селст.тер.      Кемера      Протоколно р-е №1/13.01.2012г

Землище с. Чолакова

014052      4,779   пасище, мера    Под колибите     Протоколно р-е №1/13.01.2012г

3.2.  Предоставяне на общинска земеделска земя:

    а) за оземляване на жители на с. Грашево, възмездно: 1 436 бр. имоти с обща площ 2 570 дка. Очаквани постъпления: 200 900 лв.

    б) на други законни основания (ППЗСПЗЗ, ЗСПЗЗ и др.)- при подаване на заявления

 в) под наем или аренда- при подаване на заявления

Имоти, отдавани под наем

През2013 г. предстои отдаване под наем на:

 

Помещения:

 • 4 бр. стаи в старата сграда на Общината – на парламентарно представени политически партии, гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” 54, вх.А
 • Самостоятелен обект в сграда, построена в УПИ ХІІ- „За търговия и услуги” в кв.130 по плана на Велинград, състоящ се от помещение на първи етаж, стълбище с площ 12 кв.м. и мазе с площ от 35 кв.м. с обща площ от 125 кв.м., АЧОС №69 /1999 г., находящо се в гр. Велинград, бул. „Александър Стамболийски”, старите „Хали”
 • Помещение на първи етаж от 4-ри етажна масивна сграда, построена в УПИ ХХІV в кв.124 по плана на Велинград, с обща площ от 15,70 кв.м., АПОС №298/05.08.2002 г., бул. Хан Аспарух №18 (уточнение: сграда, в която са Районна прокуратура и дирекция „Соц. Подпомагане”)
 • Помещение №2 от 30,12 кв.м. в сграда, построена в УПИ І –„За обществени услуги” в кв.3973 по плана на град Велинград, кв. Чепино, АПОС №233/22.08.2001 г.
 • Помещение №2 от 37 кв.м. в сграда, построена в УПИ ІІ- за баня в кв.3444 по плана на Велинград, АПОС №167/27.12.2002 г. (Кална баня)

Терени – петна за поставяне на ПОТ- павилиони, без да са включени петната за тротоарно право:

 • Петно №1 в кв.141 по плана на Велинград, в парка на центъра, пл.”Н. Гяуров”
 • 6 бр. петна в УПИ VІІІ в кв.48  по плана на гр. Сърница, зад Кметството
 • 13 бр. петна за разпределителни кутии на „Близу”
 • Покрив и подпокривно пространство на  3 МСБЖ, построено в УПИ ХХІІІ-1026 в кв.15 по плана на гр. Сърница (общежитие)- за антенно- фидерни съоръжения
 • Петно в УПИ V в кв.408 по плана на Велинград, кв.Каменица, бул. В. Пеева
 • петно.№1 в УПИ VІ- „За озеленяване” в кв.133 по плана  на Велинград, кв. Лъджене, до паметника пред църква
 • в УПИ ІV-7104 – „За парк” в кв.142 по плана на Велинград, парка на автогарата
 • общинска земя–стълбище в кв.1981 по плана на Велинград, в парка на„Двореца”

Сграда ресторант, ЗП-55кв.м. в кв.30 по плана на Велинград, ПИ №7225, УПИ VІІІ- „За озеленяване”, АПОС №1/24.01.2006 г., ул. „Клептуза”

Магазин със ЗП 34 кв.м., построен в УПИ ХІ-7236- За озеленяване в кв.15, на автобусната спирка за „Клептуза”, АЧОС №317/17.04.2008 г., ул. Бр. Маврикови

Свободни имоти, неотдадени под наем

Сградата и езерата  в парк „Клептуза”

Сграда ресторант в кв.30 по плана на Велинград

Конкурс за идеен проект, визия и начин на ползване на Клептуза – езерата ведно с ресторанта, след проведено обществено обсъждане.

Очаквани приходи: от наеми (лв.) – от терени- 87 000 лв.

                                                       от имущество- 160 000 лв.

от продажби: на земя –    810 000 лв.

на имущество              – 1 160 000 лв.

 

Придобиване на имоти

 

За трасиране и изграждане на улици е необходимо отчуждаване на частни имоти.

В бюджета не се предвиждат средства за придобиване на имоти. При необходимост ще се предложи на общинския съвет да гласува средства от преизпълнение на местните приходи или ще се прилага метода на замяната (доколкото е разрешен от закона).

Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 год. на Община Велинград  е приета от Общински съвет – Велинград    по предложение на Кмета на Общината с решение на ОбС №39/28.02.2013г.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                  /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!