РЕШЕНИЕ №13

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ и след проведено поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България:

-Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград

-При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Георги Янчев – зам.кмет на Община Велинград

2.Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на Общински съвет – Велинград:

-Дияна Ил.Кехайова – Председател на Общински съвет – Велинград

-При невъзможност за участие на определения по т.2 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от – Златко Т.Златанов – Зам.председател на Общински съвет – Велинград.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply