РЕШЕНИЕ №14

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, чл.18, ал.5 и ал.6 от Закона за регионално развитие и чл.62 от ППЗРР, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Избира Дияна Илиева Кехайова – Председател на Общински съвет – Велинград  за представител в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply