РЕШЕНИЕ №15

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48 от ЗМСМА, чл.170 и чл.171 от  Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

Утвърждава състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград както следва:

Председател: Александър Гагов.- зам.председател на ОбС

Членове:

1.Велислав Красимиров Кискинов –представител на Дирекция „Бюро по труда”- Велинград;

2.Стоян Николов Дринов – инспектор към РПУ – Велинград;

3.Величка Светославова Захариева – представител на Дирекция „Социално подпомагане”;

4.Мария Фърцова –общински координатор на „КНСБ”;

5.Величка Василева Иванова –инспектор Пробационна служба гр.Велинград;

6.Атанаска Георгиева Хрисчева -зам.кмет на Община Велинград.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply