РЕШЕНИЕ №20

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Хорос» ООД – Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

1.Освобождава досегашния представител на Община Велинград в Общото събрание на „Хорос” ООД – Велинград – Лазар Благоев Белев, като задължава същия в срок до 20.12.2011г. да представи отчет за дейността си в дружеството за предходния мандат.

2.Упълномощава Александър Иванов Гагов с ЕГН-7401253660 в качеството му на представител на Общината-съдружник да представлява Община Велинград в Общото събрание на “Хорос” ООД – Велинград.

            3.Правото на глас относно:

  • Приемане, изменение и допълнение на дружествения договор;
  • Приемане и изключване на съдружници, както и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
  • Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
  • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
  • Вземане на решение за допълнителни парични вноски.
  • Решения за участие в други дружества.
  • Преобразуване и прекратяване на дружеството

се упражнява от представителя на Общината след решение на Общински съвет – Велинград.

            4.Представителите на общината в търговските дружества са длъжни да внасят писмен отчет  в общинския съвет  на следващия ден след провеждане на съответното заседание на органите за управление на дружеството, както и да предоставят всички материали, получени във връзка със заседанието. Те представят и писмени отчети за всички действия, извършени от тях като представители на общината.

5 Представителите на общината  предоставят писмена информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружеството всяко шестмесечие в общинския съвет  и  на кмета на общината.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply