РЕШЕНИЕ №22

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.   ОТНОСНО: Избор на представител на Общината в Общото събрание на «МБАЛ – Пазарджик» АД  гр.Пазарджик.   На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

  Общински съвет – Велинград  

Р Е Ш И:

1.Освобождава досегашния представител на Община Велинград в Общото събрание на „МБАЛ – Пазарджик” АД гр.Пазарджик – д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, като задължава същия в срок до 20.12.2011г. да представи отчет за дейността си в дружеството за предходния мандат. 2.Упълномощава Костадин Димитров Шулев с ЕГН-7605023549 в качеството му на представител на Общината-съдружник да представлява Община Велинград в Общото събрание на “МБАЛ – Пазарджик” АД гр.Пазарджик. 3.Правото на глас относно:
  • Приемане, изменение и допълнение на дружествения договор;
  • Приемане и изключване на съдружници, както и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
  • Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
  • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
  • Вземане на решение за допълнителни парични вноски.
  • Решения за участие в други дружества.
  • Преобразуване и прекратяване на дружеството
се упражнява от представителя на Общината след решение на Общински съвет – Велинград. 4.Представителите на общината в търговските дружества са длъжни да внасят писмен отчет  в общинския съвет  на следващия ден след провеждане на съответното заседание на органите за управление на дружеството, както и да предоставят всички материали, получени във връзка със заседанието. Те представят и писмени отчети за всички действия, извършени от тях като представители на общината. 5 Представителите на общината  предоставят писмена информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружеството всяко шестмесечие в общинския съвет  и  на кмета на общината.     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Д.Кехайова/
Все още няма коментари.

Leave a Reply