РЕШЕНИЕ №23

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл.16 от ПП ЗУЖВГМЖСВ и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

            1.Определя състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/ в Община Велинград да се състои от 9 члена /от 5 до 9 члена съгласно чл.16, ал.2 от ППЗУЖВГМЖСВ/.

            2.Избира за председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – Атанаска Георгиева Хрисчева – Зам.кмет на Община Велинград.

            3.Избира за членове на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ:

            1.Дияна Илиева Кехайова – Председател на Общински съвет-Велинград.

            2.Тодор  Иванов Шейнов – общински съветник;

            3.Сергей Манушов Кичиков – общински съветник;

            4.Салих Шукри Хисар – общински съветник;

            5.Васил Георгиев Аврамов – общински съветник;

            6.Екатерина Илиева Каферинова – общински съветник;

            7.Тодор Василев Ушев – общински съветник;

            8.Иван Сл.Думанов – Общинска администрация

            4.Решението за състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ да се представи в Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет за утвърждаване.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply