РЕШЕНИЕ №24

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Избор на комисия по Етичен кодекс

         На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Избира Комисия  по Етичен кодекс – 7 члена:

? Бельо Бельов Мандраджиев

? Пламен Георгиев Мавров

? Александър Иванов Гагов

? Салих Шукри Хисар

? Костадин Димитров Шулев

? Тодор Василев Ушев

? Любомир Матеев Перчинков

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply