РЕШЕНИЕ №25

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г. с протокол №3.

 ОТНОСНО: Допълнение на Решение №8/11.11.2011г.относно определяне възнаграждението на ликвидатор «Стройком в ликвидация» ЕООД.

         На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.266, ал.5, т.1 от ТЗ, чл.23, ал.1, т.18, чл.49, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

         Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И:

         Допълва Решение №8/11.11.11г. с т.4, както следва:

         т.4. Определя възнаграждение на ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД – Велинград в размер на 800 лева.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply