РЕШЕНИЕ №26

По протокол №3/05.11.2011г.

         Относно: Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №РД 50-142 от 13.10.2011г. по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегия за местно развитие” за Проект 41-03-43, сключен между Сдружение „Местна инициативна група Белово-Септември-Велинград” И ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

         На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.28, ал.1, т.5 от Наредба №23 от 18.12.2009г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., чл.56, параграф 2 на Регламент /ЕО/ №1974/2006 на Комисията и договор за отпускане на финансова помощ №50-142 от 13.10.2011г. по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегия за местно развитие” за Проект 41-03-43, сключен между Сдружение „Местна инициативна група Белово – Септември – Велинград” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №ВG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

Р Е Ш И :

         1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 57 050лв. /петдесет и седем хиляди и петдесет лева/ за обезпечаване на 1/3 от 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №РД 50-142 от 13.10.2011г. по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегия за местно развитие” за Проект 41-03-43, сключен между Сдружение „Местна инициативна група Белово – Септември – Велинград” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

         2.Възлага на Представляващия на Сдружение „Местна инициативна група Белово – Септември – Велинград” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №РД 50-142 от 13.10.2011г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция.

         Настоящето решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.12.2011г., Протокол №3, т.18 от дневния ред по Доклад №029-03-299/29.11.2011г., при кворум от 22 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 22 гласа „за”,”против” – няма, ”въздържали се” – няма и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград.

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Д.Кехайова

Все още няма коментари.

Leave a Reply