Сесия 2013-05-16

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ на бул.”Съединение”. РЕШЕНИЕ №129

Докл.:Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост чрез продажба на общински имот в кв.53 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №130

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост  чрез продажба на общински имот в кв.9 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №131

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „Елбрус Холидейс”ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №132

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ЕТОН”АД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №133

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ЕСПА 1”ООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №134

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на ЕТ „Красимира Дафова-99” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №135

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на недвижим имот – масивна едноетажна постройка, находяща се в кв.134 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №136

Докл.:Г.Янев

 1. Продажба на общински имот в кв.35 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка за ОПС от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №137

Докл.:М.Белухова, Г.Янев 

 1. Продажба на общински имот в кв.28 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №138

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.67 по плана на гр.Сърница и одобряване на оценка. РЕШЕНИЕ №139

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.11 по плана на с.Кръстава и одобряване на оценка. РЕШЕНИЕ №140

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот в кв.7 по плана на с.Побит камък и одобряване на оценка. РЕШЕНИЕ №141

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Одобряване на  изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП – план за регулация в кв.25А по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №142

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”. РЕШЕНИЕ №143

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Частично  изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на УПИ в кв.3973 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №144

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. ПУП-ПР за УПИ ІІІ – за читалище в кв.252 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №145

Докл.:Д.Кондева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за одобряване на изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.14 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №146

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за сключване на предварителен договор по чл.15 от ЗУТ , касаещ промяна на плана за регулация в кв.207А по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №147

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Частично изменение на подробен устройствен план-план за застрояване в кв.4 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №148

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие относно проект за  ЧИПР в кв.26 по плана на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №149

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Приемане схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ в кв.394 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №150

Докл.Г.Янев

 1. Приемане схема за петна за разполагане на ПОТ по смисъла на чл.56 от ЗУТ в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №151

Докл.:Г.Янев

 1. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №152
 2. По програмата за работа на ОбС:

25.1. Отчет за първо тримесечие на 2013г. на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

25.2.Проверка на състоянието на вододайните зони и набелязване на мерки за опазването им.

25.3.Отчет за броя ползватели на минерална вода и сумите от такса водопренос постъпили в общинския бюджет.

25.4.Отчет за първо тримесечие на 2013г. на управителя и контрольора на „ВКТВ” ЕООД – не представен.

25.5.Отчет за работата на ОП „СИП” за 2012г. – перспективи за развитие.Анализ на събираемостта на приходите.Годишни отчети и баланси. – не представен.

25.6.Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество през 2012г. – не представен.

25.7.Отчет на изпълнение на всички решения в процедури и неизпълнени решения на ОбС от началото на мандата до м.декември 2012г., придружени с кратка обосновка – не представен.

26. Преобразуване на самостоятелен обект в сграда с планоснимачен №501.2834.1.1 „За спортна и развлекателна дейност” с площ 263,550кв.м., находящ се н УХИ №І „За минерален плаж, търговия,услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград от общинска публична в общинска частна собственост.РЕШЕНИЕ №153

27. Изработване на ПУП – ПП за захранване на ПИ №066076 по КВС на землище Велинград.РЕШЕНИЕ №154

28. Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя по КВС на Велинград за рибно стопанство. РЕШЕНИЕ №155

29. Промяна на НТП в землището на гр.Велинград от полски път на местен път и промяна на собствеността от общинска частна на общинска публична с цел изготвяне на ПУП за електрификация на горски пункт „Чолаков чучур”. РЕШЕНИЕ №156

Коментарите са изключени!