Сесия 2013-30-05

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Питания  и въпроси.
 2. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г.-м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №158
Докл.:Я.Петрова
 1. Отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №159
Докл.:Я.Петрова
 1. Програма Велинградски празници на културата – 2013г. РЕШЕНИЕ №160
Докл.:Н.Стефанова
 1. Избор на независим финансов одитор на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №161
Докл.:Д.Кехайова
 1. Доклад „Икономически анализ и мерки за подобряване на дейността на ОП „Туристически информационен център” – Велинград”. РЕШЕНИЕ 162
Докл.:инж.Д.Салкина
 1. Даване съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода  на Министъра на околната среда и водите, считано от 01.06.13г.- ОУ „Хр.Ботев” –Велинград. РЕШЕНИЕ 163
Докл.:Г.Янев
 1. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище с.Драгиново на „Дикси 64” ЕООД – Велинград. РЕШЕНИЕ 164
Докл.:Г.Янев
 1. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Велинград-Каменица”№16 на „Булгарцвет-Велинград” ООД-Велинград. РЕШЕНИЕ 165
Докл.:Г.Янев
 1. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Власа” на „Деви” ЕООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №166
Докл.:Г.Янев
 1. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Власа” на „ОРБИТА СПА” ООД-Велинград. РЕШЕНИЕ №168
Докл.:Г.Янев
 1. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Власа” на ОП „Спортни имоти и пазари” – Велинград. РЕШЕНИЕ №169
Докл.:Г.Янев 
 1. Продажба и одобряване на оценка за продажба на УПИ №ХV-общ. в кв.7 по плана на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №170
Докл.:З.Мацанова, Г.Янев
 1. Продажба и одобряване на оценка за продажба на УПИ №ХVІ-общ. в кв.7 по плана на с.Кръстава.
Докл.: З.Мацанова, Г.Янев
 1. Погасяване по давност на нереализирано право на строеж, учредено със Заповед №456/22.05.90г. и Договор за ОПС от 23.05.1990г. РЕШЕНИЕ №171
Докл.:М.Белухова, Г.Янев
 1. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на общински имот в кв.233 на гр.Велинград и одобряване на оценка от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №172
Докл.:З.Мацанова, Г.Янев
 1. Даване съгласие за продажба на общински недвижим имот в кв.5 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №173
Докл.:Г.Янев
 1. Одобряване проект за изместване на полски път в м.”Дълбоки дол”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №174
Докл.:Г.Янев
 1. Даване съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имот чрез отчуждаване. РЕШЕНИЕ №175РЕШЕНИЕ №176
Докл.:Г.Янев
 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект /магазин №6/ в кв.104 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №177
Докл.:Б.Чинков, Г.Янев
 1. Даване съгласие за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване в кв.34 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №178
Докл.:Ив.Шулева, инж.И.Николов
 1. Изменение на плана за регулация в кв.21 по плана на гр.Сърница.  РЕШЕНИЕ №179
Докл.:А.Байрактар, инж.И.Николов
 1. Разрешение за изработване на ПУП – схема за „Проектно трасе на водопровод-водопроводно отклонение” в м.”Санаториума”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ №180
Докл.:Д.Холянов, арх.Енев
 1. Учредяване право на прокарване и на сервитут на проект –схема за трасе на подземна кабелна линия за захранване на трафопост „Марина ливада”. РЕШЕНИЕ №181
Докл.: Д.Холянов, арх.Енев
 1. Одобряване на изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.10 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №182
Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. Одобряване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв.11 по плана на с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №183
Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. Даване съгласие за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.11 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №184
Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. ПУП –допълване с липсваща план-схема  за електрификация в кв.29 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №185
Докл.:Д.Кондева, арх.Енев
 1. Разрешение за изработване на план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за гр.Велинград” по ул.”Патриарх Евтимий”. РЕШЕНИЕ №186
Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. Даване съгласие в качеството си на собственик на улици в с.Абланица, с.Биркова, с.Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с.Св.Петка и с.Юндола за изработване на ПУП схема за кабелно-въздушно трасе за разпространение на интернет. РЕШЕНИЕ №187
Докл.: С.Бошнак, инж.И.Николов
 1. Даване съгласие в качеството си на собственик на новообразувани имоти в кв.101 по плана на гр.Велинград и на новопроектирана улица за частично изменение на влязъл в сила план – план за регулация и застрояване. РЕШЕНИЕ №188
Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. Даване съгласие за одобряване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в кв.101 по плана на гр.Велинград и сключване на предварителен договор по пазарни цени в писмена форма. РЕШЕНИЕ №189
Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов
 1. Произнасяне по получаване на съобщения от  Комисията по чл.210 от ЗУТ. РЕШЕНИЕ №190
 2. Удължаване срока на договори в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №191
 3. По програмата за работа на ОбС:
35.1.Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи.Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград. 35.2.Приемане стратегия за развитие на образованието в Община Велинград и годишна програма за учебната 2013/2014г. – отложено с писмо вх.№400/20.05.13г. за м.декември 35.3.ОПР и Баланс на „ВКТВ” ЕООД за периода 01.01.13г.-31.03.2013г. 35.4.Отчет на Управителя и Контрольора на „ВКТВ”ЕООД за периода 01.01.13г.-31.03.2013г. 35.5.Отчетен доклад за първо тримесечие на 2013г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 1. Преобразуване от ПОС в ЧОС на имоти 1158 и 1159 в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №157
 2. Допълване на списъка със защитените училища. РЕШЕНИЕ №192
 3. Изменение на Решение №11/05.12.2011г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №193
Коментарите са изключени!