ЗАПОВЕД №896/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

 

№896/05.07.2013 година

 

         

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №389/30.10.2013 год. на ОбС-Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.На 02.08.2013 година от 13:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала на ОбА Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, а именно:

         – Обект /магазин №14 с предназначение за търговия/ със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ IV, кв.104 /идентичен с УПИ IX, кв.111/, съгласно удостоверение №24/18.01.2010 година по плана на гр.Велинград- публична общинска собственост /АПОС №278/16.05.2002 г./

         2. Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 672.35 /шестотин седемдесет и два лева и тридесет и пет ст./ лева без ДДС.

         3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 01.08.2013 г.

          4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 23.07.2013 год. до деня предхождащ търга.

         5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 01.08.2013 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

         6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 01.08.2013 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При неявяване на кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия, час и място на 09.08.2013 година.

10.Извлечение от настоящата заповед да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник и на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград, с изключение на т.8 в частта точки 1,2,5,6,7.По т.3,т.4, в обява да се препрати към интернет страницата на община Велинград.

 

 

 

 

 

 

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Съгласувал:

Александра Керина …………..

ст.юрисконсулт  „АП”

Изготвил:

Йорданка Петрова …………..

гл. експерт „УОС”

Коментарите са изключени!