ЗАПОВЕД №898/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

 

898/05.07.2013 година

 

         

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №27/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1.На 01.08.2013 година от 14:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала на ОбА-Велинград да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, а именно:

         – Обект /магазин №12 с предназначение за търговия/ със застроена площ 65 /шестдесет и пет/ кв.м., находящ се в УПИ IV, кв.104 /идентичен с УПИ IX, кв.111/, съгласно удостоверение №24/18.01.2010 година по плана на гр.Велинград- публична общинска собственост /АПОС №278/16.05.2002 г./

         2. Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 514.15 /петстотин и четиринадесет лева и петнадесет ст./ лева без ДДС.

         3. Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната месечна тръжна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 31.07.2013 г.

          4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 22.07.2013 год. до деня предхождащ търга.

         5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 31.07.2013 година в отдел УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград .

         6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 17.00 часа на 31.07.2013 год.

7.  Към заявления (по образец) за участие в търга се прилагат документите съгласно указаното в образеца.

9. При неявяване на кандидати по т.1,търгът де се проведе при същите условия, час и място на 08.08.2013 година.

10.Извлечение от настоящата заповед да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник и на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград, с изключение на т.8 в частта точки 1,2,5,6,7. По т.3,т.4, в обява да се препрати към интернет страницата на община Велинград.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИВАН ЛЕБАНОВ ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Съгласувал:

Александра Керина …………..

ст.юрисконсулт  „АП”

Изготвил:

Йорданка Петрова …………..

гл. експерт „УОС”

Коментарите са изключени!