Сесия 2013-07-25

ДНЕВЕН РЕД

 1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   РЕШЕНИЕ №229

Докл.:Г.Янев

 1. Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г. РЕШЕНИЕ №230
Докл.:Д.Кехайова
 1. Промяна в разходната част на бюджета на Дневен център за деца и младежи с увреждания за 2013г. РЕШЕНИЕ №231

Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

 1. Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни  полудневни групи към училищата за учебната 2013-2014г. РЕШЕНИЕ №232

Докл.:Н.Стефанова

 1. Приемане на „Декларация за достъп на младите хора до култура”. РЕШЕНИЕ №233

Докл.:Н.Стефанова

 1. Структура на Общински консултативен съвет – младеж – Велинград. РЕШЕНИЕ №234

Докл.:Н.Стефанова

 1. Преобразуване на една целодневна група в две полудневни групи в ЦДГ „Еделвайс” гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №235

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2012/2013г. и Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2013/2014г.  РЕШЕНИЕ №236

Докл.:Н.Стефанова

 1. Програма за младежта на Община Велинград 2013/2015г. и годишен план 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №237

Докл.:Н.Стефанова

 1. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Велинград с прилежащите програми за реализация, ПУП за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв, подробни технически задания за възлагане на инвестиционно проектиране и дейности по обществени обсъждания. РЕШЕНИЕ №238

Докл.:инж.И.Николов

 1. Продажба  на УПИ в кв.13 по плана на с.Абланица и одобряване на оценка за продажба. РЕШЕНИЕ №239

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект /магазин №7/ в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №240

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на петно /земя/ в кв.133 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №241

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

 1. Сключване на предварителен договор по чл.15, ал3 и ал.5 от ЗУТ за кв.34 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №242

Докл.:Г.Христозов, Г.Янев

 1. Продажба на общински имот в кв.19 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка за ОПС от лицензиран оценител. РЕШЕНИЕ №243

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване /сервитут/ на водопровод за минерална вода на „Елбрус Холидейс” ЕООД за хотел „Елбрус”. РЕШЕНИЕ №244

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване /сервитут/ на водопровод за минерална вода на „ГОЛД” ООД гр.Велинград за х-л „РИЧ”. РЕШЕНИЕ №245

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие относно проект за улица между кв.3 и кв.4 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №246

Докл.:инж.И.Николов

 1. Разрешение за изработване на ПУП – схема за кабелно-въздушно трасе за разпространение на интернет по улици в с.Абланица, с.Биркова, с.Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева и с.Света Петка.  РЕШЕНИЕ №247

Докл.:инж.И.Николов

 1. Одобряване на проект за частично изменение на плана в кв.11 по
 2. плана на с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №248

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на плана  за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Патриарх Евтимий”.  РЕШЕНИЕ №249

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на плана  за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за гр.Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул”Юндола”. РЕШЕНИЕ №250РЕШЕНИЕ №251РЕШЕНИЕ №252

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.И.Николов

 1. ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Вельовица”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №253

Докл.:Д.Холянов, инж.И.Николов

 1. Частично изменение на ПУП в кв.434 /кв.Анезица/ по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №254

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.И.Николов

 1. Изработване на план-схема за ПУП за трасе на кабел НН по плана на с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №255

Докл.:С.Бошнак, инж.И.Николов

 1. Даване съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за реконструкция на съществуващ водопровод и ремонт на съоръженията на каскада „Лепеница”.  РЕШЕНИЕ №256

Докл.:арх.Т.Енев

 1. Благоустройство и паркоустройство в кв.414 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №257

Докл.:арх.Енев

 1. Даване на съгласие за създаване на специализирани групи по чл.142, ал.1 от Закон за горите и чл.40 от Наредба №8/11.05.12г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.  РЕШЕНИЕ №258

Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева

 1. По програмата за работа на ОбС:

29.1.Отчет за събираемостта на местни данъци и такси за първо полугодие на 2013г.

29.2.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Велинград за първо полугодие на 2013г.

           29.3.Информация за водените от общината съдебни дела.

30.Одобряване на споразумение между „Фродексим” ООД, „ВКТВ”ЕООД-       Велинград, Община Велинград и „Делектра” ЕООД към договор от 27.11.1994г. за изграждане и експлоатация на МВЕЦ „Чукура”, МВЕЦ „Лепеница” и МВЕЦ „Пещерата”. РЕШЕНИЕ №259

31.Подробен устройствен план – план-схема за захранване на поземлен имот пл.№066076 по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №260

32.Изменение състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове, определен с Решение №23 от проведено заседание на 05.12.2011г. РЕШЕНИЕ №261

33.Допълнение на План за защита при бедствия на Община Велинград, приет с решение №23 на ОбС – Велинград от заседание на 26.01.12г. и планове към решение №22 на ОбС –Велинград от 26.01.2012г. РЕШЕНИЕ №262

34.Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” на „Розетлив-92” ООД – Велинград за обект „Къща за гости” в кв.231 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №263

Коментарите са изключени!