ЗАПОВЕД №184/15.02.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

 

184/15.02.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение №86/31.03.2011 година на ОбС- Велинград изменено и допълнено с  Решение №14/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград

Н А Р Е Ж Д А М :

  1.На 13.03.2013 година от 13:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински обект, а именно: -Помещение  с площ от 43 кв.м. – стая в старата сграда на училището в с.Пашово /ОУ „Иван Вазов”/, която сграда е построена в УПИ I – 184 в кв.25 по плана на с.Пашово, община Велинград , ведно с припадащата се част  от необходимите за ползване общи части – стълбище, вход, коридор и др. – публична общинска собственост /АПОС №556/02.08.2005 година/. 2. Определям начална конкурсна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 60.63 /шестдесет лева и шестдесет и три ст./ лева без ДДС. 3.Определям за приоритетни следните конкурсни условия: 3.1.Ползване на помещението за шивашки услуги. 3.2. Създаване на двадесет нови работни места. 3.3.Преустройство, в т.ч. конструктивни изменения да се правят след съгласуване със собственика. 3.4.Задължително монтиране на измервателни уреди за отчитане на разхода на ел. енергия, вода и др. за сметка на наемателя. 4. Ремонта на сградата да бъде за сметка на наемателя. 5. Като неразделна част от конкурсната документация да се разработи методика за оценяване на участниците в конкурса. 6. Определям депозит за участие в конкурса размер на 10 % от началната месечна наемна цена , която се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30 , банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 16.00 часа на 12.03.2013 г. 7. Утвърждавам конкурсна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деведесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден до 16.00 часа от 05.03.2013 год. до деня предхождащ конкурса. 8. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа до 12.03.2013 година в дирекция УОС, ет.3, ст.44 на Община Велинград . 9. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в конкурса до 17.00 часа на 12.03.2013 год. 10.  Към заявления (по образец) за участие в конкурса  се  прилагат документите съгласно указаното в образеца. 12. При неявяване на кандидати по т.1, повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на 20.03.2013 год. 13.Заповедта с изключение на т.11 да се публикува съгласно ЗОС най-малко 20 дни преди датата на провеждане на конкурса и да се обяви на таблото за обяви в сградата на ОбА Велинград . ИВАН ЛЕБАНОВ ……………… КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Съгласувал: ………….. Владимир Десподски Н-к отдел  „АП” Изготвил: Йорданка Петрова ………….. гл. експерт „УОС”
Коментарите са изключени!