Сесия 2013-09-26

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Кандидатстване с проектно предложение по ОПРЧР „Да не изоставяме нито едно дете” – компонент 2: разкриване на социални услуги в общността. РЕШЕНИЕ №278
 3. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Подобряване енергийната ефективност в училища и детски градини в Община Велинград” в размер до 1 046 600лв. РЕШЕНИЕ №279
 4. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за Проект „Археологически разкопки, консервация и експониране на тракийско светилище на връх Острец-Велинград”. РЕШЕНИЕ №280
 5. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за Проект „Рехабилитация и ремонт на Раданова женска баня в гр.Велинград, кв.Чепино, кв.3972, имот 6862, парцел ІІІ”. РЕШЕНИЕ №281
 6. Закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №282
 7. Доклад за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата на детски заведения в Община Велинград за учебната 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №283
 8. Мерки за подобряване на финансовото  състояние на „ВКТВ” ЕООД гр. Велинград и икономически анализ на финансовото състояние за периода 01.01.13г.-30.06.13г. РЕШЕНИЕ №284
 9. Стратегически план за развитието на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.09.2013г. – 31.12.2013г. РЕШЕНИЕ №285
 10. Изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2013г.-м.юни 2013г. РЕШЕНИЕ №286
 11. Изменение на Решение №456/20.12.12г. на ОбС – Велинград относно определяне цената, която оземлените лица от с.Грашево ще заплащат при придобиване правото на собственост. РЕШЕНИЕ №287
 12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №288
 13. Предоставяне на помещение за безвъзмездно право на ползване на НОИ за нуждите на РУ „Социално осигуряване” – Пазарджик.  РЕШЕНИЕ №289
 14. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Общински обект, находящ се в кв.47 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №290
 15. Обявяване на сгради, находящи се в УПИ №VІІІ – „За озеленяване” в кв.30 по плана на гр.Велинград – публична общинска собственост за частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №291
 16. Промяна характера на собствеността на УПИ №І „За озеленяване” в кв.10 по плана на с.Всемирци, кметство с.Света Петка от публична общинска собственост в частна общинска собственост. РЕШЕНИЕ №292
 17. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот – петно №1, находящо се в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №293
 18. Продажба на 2бр.урегулирани поземлени имоти- УПИ №ХІІ-7079 и УПИ №ІV-общ.  в кв.414а по плана на гр.Велинград и одобряване на оценки за продажбата. РЕШЕНИЕ №294
 19. Продажба на общински имот УПИ №ХVІІ-5405,6102 ведно с двуетажна масивна сграда в кв.36 по плана на гр.Велинград и одобряване на оценка за продажбата. РЕШЕНИЕ №295
 20. Продажба на 3бр.урегулирани поземлени имоти – УПИ №ІХ-общ.в кв.15А, УПИ №Х-общ. в кв.15А и УПИ №ХІІ-общ. в кв.21 по плана на с.Побит камък и одобряване на оценки за продажба. РЕШЕНИЕ №296
 21. Продажба на общински недвижим имот – ? ид.ч. от УПИ №ХV-ИВС ,кв.17 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №297
 22. Продажба на общински недвижим имот УПИ №VІ-267-ИВС, квартал 36 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №298
 23. Продажба на УПИ №ХІІ-общ., кв.7 по плана на с.Пашови и одобряване на оценка за продажба. РЕШЕНИЕ №299
 24. Продажба и одобряване на оценки за продажба на 6бр.УПИ в кв.7А по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №300
 25. Продажба на 10бр. УПИ в кв.7 по плана на с.Юндола и одобряване на оценка. РЕШЕНИЕ №301
 26. Даване на съгласие за сключване на Договор за извършване на услугата „водоподаване” от „ВКТВ” ЕООД на „Делектра” ЕООД – София за производство на ел.енергия с МВЕЦ. РЕШЕНИЕ №302
 27. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №15 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №303
 28. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №11 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №304
 29. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №12 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №305
 30. Намаляване размера на наемната цена на общински обект – магазин №14 находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №306
 31. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ на „ГОЛД” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №307
 32. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на ДП „Български спортен тотализатор” гр.София. РЕШЕНИЕ №308
 33. Даване на съгласие за учредяване право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „БАЛНЕА РИЗОРТС”АД гр.София за СПА хотел „Бор”. РЕШЕНИЕ №309
 34. Даване на съгласие за учредяване право на водопрекарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „Роботика”ООД гр.Велинград за почивна станция „Витоша”. РЕШЕНИЕ №310
 35. Даване на съгласие за водопренос-водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „АКВА ВИВА СПА”ООД гр.Велинград за СПА хотел в кв.201 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №311
 36. Учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на подземен водопровод и подземна кабелна линия преминаващи през полски път по КВС на землище гр.Сърница за захранване на инвестиционно намерение „За рибарник”, м.”Гюмюш дере-1”. РЕШЕНИЕ №312
 37. Допълване на одобрен кадастрален план, касаещо попълването с нов общински имот пл.№8594 образуван за сметка на имот пл.№2991 в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №313
 38. Одобряване пазарна оценка на дяловете във връзка с проект за изместване на полски път-общинска собственост в м.”Дълбоки дол” по КВС на землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №314
 39. ПУП за промяна предназначението на земеделска земя с цел осигуряване на ВиК и ел.захранване в м.”Тудора-потока”, землище на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №315
 40. ПУП-ПР за част от кв.29 по плана на с.Юндола, съгласно Решение І203/2011г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №316
 41. Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 885, кв.65 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №317
 42. Даване съгласие за изработен проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план схема за обект „Изграждане на оптично кабелно захранване от т.А-кабелна шахта на ул.”Криволак” до т.В-Хипермаркет „Билла”, намиращ на ул.”П.Евтимий” №2Б. РЕШЕНИЕ №318
 43. Попълване на нов общински имот в кв.2 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №319
 44. Даване на съгласие за изработен проект ПУП-схема за трасе за обект – нов подземен водопровод за минерална вода на ул.”Цар Самуил” до УПИ №ІІ-6651, за почивен дом” в кв.383 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №320 
 45. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№2390 в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №321
 46. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№2391 и нов имот пл.№8681 в кв.344 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №322
 47. Изработване на ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на ПИ 168035 в м.”Бучемиша”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №323
 48. Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов подземен водопровод в м.”Мариница-Оранжериите” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №324
 49. Изработване на ПУП –проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За оранжерия” в м.”Мариница-оранжериите” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №325
 50. Даване на съгласие като орган управляващ общинската собственост за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-план за регулация в кв.4 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №326
 51. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор и за изработване на проект за изменение на влязъл в сила ПУП в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева. РЕШЕНИЕ №327
 52. Даване на съгласие за изработен проект за ПУП – план- в кв.85 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №328
 53. Даване съгласие за изготвяне на ПУП-План за регулация и план за застрояване в м.”Дренков дол”, землище Драгиново. РЕШЕНИЕ №329
 54. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №330
 55. Даване съгласието си в качеството на съсед и като орган управляващ общинската собственост за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №331
 56. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода на ОУ „Христо Ботев” гр.Велинград за двете сгради на училището находящи се в УПИ №ІІ – „За училище” в кв.226 и УПИ №VІІІ – „За детска градина” в кв.281 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №332
 57. Допълнение на Решение №232 от 25.07.2013г. относно одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №333
 58. Изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.  РЕШЕНИЕ №334
Коментарите са изключени!