Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.10.2013г. /понеделник/ от 09,30 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 21.10.2013г. /понеделник/ от  09,30 часа  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

  1. Предоставяне  на земеделски земи в землището на Община Велинград.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                                                                                                                                                      /Д. Кехайова/

Коментарите са изключени!