ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1461  от 11.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация за УПИ ХІ-1002 в кв.266 по плана на гр.Велинград  , като се поставят  източната и част от северната дворищно- регулационни  линии в съответствие с имотните граници на имот пл.№ 1002 в същия квартал . По този начин се изменят и  регулационните  граници на УПИ ІХ-1239 и VІІ-1004 в кв.266. Уличната регулационна линия се поставя също в съответствие със съществуващата на място имотна граница , като се уширява улицата.

Коментарите са изключени!