ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1434 от 06.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за  регулация за  УПИ VІ-563 в кв.294 по плана на гр.Велинград  , като се постави западната  регулационна линия  в съответствие с имотната граница между имоти пл.№ 563 и 564 в същия квартал и УПИ VІ – 563 се преотрежда и за имот пл.№ 8484  . По този начин се изменя и източната регулационна граница на УПИ  VІІ-564,565 в кв.294.

Коментарите са изключени!