ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1433/06.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот № ХХІ-5849 в квартал № 30 по действащия план на гр. Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ № ХХІ-5849 и № ХХVІ-5849 по изградената на място вътрешна ограда, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение.

            С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда изменение на уличната регулация, като се връща уличната регулация по обезсиления план на гр. Велинград от1983 г. Средната ширина до осовата линия с ос.т. № 1600-№ 1599 пред парцела става6.00 м, съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение.

             Проектът се намира в отдел “КРЗП” на Община Велинград, етаж 1, стая 2.

07.11.2013 г.

Коментарите са изключени!