ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1476/13.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот № І-7340 в квартал № 10а по действащия план на гр. Велинград, като за негова сметка се образува нова улица-тупик с ос.т. № 1302а-1302в с ширина 10 м, съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.

             Проектът се намира в отдел “КРЗП” на Община Велинград, етаж 1, стая 2.

13.11.2013 г.

Коментарите са изключени!