ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2013Г. – 30.06.2013Г.

РЕШЕНИЕ      

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ
109/25.04.2013г. Потвърждава Решение №104/28.03.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.   Г.Янев Решението изпълнено съгласно текста.
110/25.04.2013г. Изменя чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и същите придобиват следния текст: Чл.28/1/.Първоначалната наемна цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, не може да бъде по-ниска от размера на Базисните наемни цени, в зависимост от местоположението, зоната и населеното място и реалните пазарни наемни цени за съответната зона  и населено място. /2/./нова/ Началната наемна цена може да се намали до 30% с Решение на ОбС след две обявявания и непровеждане на процедура за отдаване под наем, поради неявяване на кандидат. Чл.29/1/.Размерът на наема за срока на наемното отношение не може да бъде по-малък от размера на базисните наемни цени за съответната зона и населено място, освен в случаите по чл.28, ал.2. /2/.Ако през времедействието на сключените договори Общинския съвет промени Базисните наемни цени, вече договорените цени не се променят. Чл.38, ал.1, т.8 след израза „дарение на юридически лица на бюджетна издръжка” се добавя: „и/или юридически лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията”.     С.Стиглева Изменението публикувано .
111/25.04.2013г.  Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г Г.Янев Програмата е одобрена и се работи по нея.Заповед №972 от 22.07.2013г.
112/25.04.2013г. 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Оперативна програма „Регионално развитие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №BG161РО001/ 1.1.-12/2011/014, сключен между Община Велинград и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, по схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/1.1.-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/ за сумата:1 243 927,82 /един милион двеста четиридесет и три хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/лева. Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 01.04.2014г. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN: BG75  BNBG 9661 3200 1966 01 BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №BG161РО001/1.1.-12/2011/014, сключен между Община Велинград и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, по схема за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО001/1.1.-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/ и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”.     М.Николова Изготвен е Запис на заповед и е входиран в ОПРР-ЮЦР на 28.08.2013г.
113/25.04.2013г. 1.Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка. 2.ДАРЯВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-  УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка (съгласно Скица №268/14.03.2013г.)  на:
  • Джамийското  настоятелство на с.Побит камък с БУЛСТАТ 121526008,община Велинград, област Пазарджишка, с  Председател Али Муса Мизурски.
   
М.Белухова Извършена процедура по заснемане и нанасяне на сградата на джамията във въпросния имот.Предстои изготвяне на нов АЧОС и сключване на дог. за дарение.
114/25.04.2013г. 1.Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ ХХ. ”За Православен храм „Св.Влас””, с площ =130м2  в кв.229 по плана на Велинград. 2.ДАРЯВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-  УПИ ХХ. ”За Православен храм „Св.Влас””, с площ =130м2  в кв.229 по плана на Велинград (съгласно Скица №429/12.04.2013г.)  на:
  • ЦЪРКВА „Света Троица”-Велинград,ул.Владо Черноземски”№2 с БУЛСТАТ 112107790,
с управляващ Ставрофорен Свещеноиконом Антон Вълков Добрев-ЕГН 6103163602. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на решението.  
М.Белухова Издадена Заповед №669 от 23.05.2013г. за безвъзмездно дарение. Сключен договор за дарение № №405/29.05.2013 г.
115/25.04.2013г. 1.Дава съгласие за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях. Конкурсът трябва да има за цел да определи предназначението на територията, разположението на елементите на градското обзавеждане, осветлението, както и архитектурния облик на съществуващите сгради. С този конкурс трябва да бъдат определени начина и режимите на застрояване на територията. 2.Краен срок  за представяне на идейните проекти – 30 септември 2013г. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Т.Пачалов ?  К.Шулев ?  Б.Мандраджиев ?  А.Мареков ?  Я.Денизов ?  Й.Аршинков ?  Р.Ходжов ?  С.Хисар ?  Ал.Гагов ?  Т.Шейнов ?  Зл.Златанов ?  Т.Ушев ?  Ек.Каферинова Резервни членове: Ис.Моллов и Г.Николов 4.Като членове на комисията да бъдат включени  и представители на гражданското общество и НПО, но не повече от 10 представители, избрани чрез жребий.   Арх.Енев В процедура.Подадено за подготвяне на идеен проект.
116/25.04.2013г. Определя награден фонд от 10хил.лв. за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях,  разпределени както следва: І-во място   – 5 000лв. ІІ-ро място  – 3 000лв. ІІІ-то място – 2 000лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Ф.Ангелов В процедура по изпълнение.
117/25.04.2013г. Не приема годишен отчет на Общинско предприятие „Туристически информационен център” за 2012г.   Д.Салкина Решението изпълнено съгласно текста.
118/25.04.2013г. Задължава Директора на Общинско предприятие „Туристически информационен център” да представи икономически анализ и мерки за подобряване дейността на предприятието  до заседанието на постоянните комисии на Общински съвет през м.май 2013г.   Д.Салкина Икономическият анализ е представен на заседанието през м.май, но не е приет.
119/25.04.2013г. Приема годишен финансов отчет за 2012г. на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД – Велинград.   Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
120/25.04.2013г. Не приема годишен финансов отчет за 2012г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД –Велинград.   Д-р Ташев Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
121/25.04.2013г. Утвърждава независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за финансовата 2013г. доц.д-р Мая Янкова Начкова.   Д-р Ташев Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
122/25.04.2013г. Приема отчета на контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2012г.     Д-р Ташев Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
123/25.04.2013г. Избира седем членна комисия, която да присъства и подписва предавателно-приемателните протоколи за ремонт на ДМА, които са на стойност по-големи от 1000лв., в състав: 1.Представители на Общински съвет – Велинград – 4бр.: ?  Пламен Мавров ?  Александър Гагов ?  Али Мареков ?  Васил Аврамов Резерви: Георги Николов и Муса Онбашиев 2.Представители на Общинска администрация – 2бр., назначени със заповед на Кмета на Община Велинград. 3.Представител на търговското дружество – 1бр.   Вл.Десподски Решението изпълнено съгласно текста.
124/25.04.2013г. Приема годишен финансов отчет за 2012г. на „ВКТВ” ЕООД –Велинград.   У-л ВКТВ Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
125/25.04.2013г. Задължава „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград до края на м.май 2013г. да проведе процедура за избор на независим одитор за финансовата 2013г.   У-л ВКТВ Й.Петрова Изпълнено с решение №161 от 30.05.2013г.
126/25.04.2013г. Не  приема отчета на контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за 2012г.   У-л ВКТВ Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
127/25.04.2013г. Не приема отчета за работата на ОП „Спортни имоти и пазари” гр.Велинград ведно с баланса за 2012г.   Юл.Ковачева Й.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
128/25.04.2013г. Задължава Директора на ОП „Спортни имоти и пазари” да представи икономически анализ и проучване възможностите за подобряване дейността на предприятието до заседанието на постоянните комисии на Общински съвет – Велинград през м.май 2013г.   Юл.Ковачева Й.Петрова  
129/16.05.2013г.             Не одобрява Схема за разполагане на ПОТ по бул.”Съединение” – ЦГЧ.   Арх.Енев Решението изпълнено съгласно текста.
130/16.05.2013г 1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№1140 /хиляда сто и четиридесет/ с площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м., попадащ в УПИ №ІІІ /три-римско/, отреден за имоти пл.№1039 /хиляда тридесет и девет/, л.№1037 /хиляда тридесет и седем/ и пл.№1140 /хиляда сто и четиридесет/ в кв.53/петдесет и три/ по плана на гр.Сърница, Община Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №693/21.01.2013г. на Реджеп Салихов Османджиков. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от 07.03.2013г. в размер на 1360,00лв. /хиляда триста и шестдесет лева/ без ДДС за заплащане от Реджеп Салихов Османджиков. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена Заповед №730 от 06.06.2013г. за определяне на купувач. Сключен дог.№446/20.06.2013г.
131/16.05.2013г 1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№1218 /хиляда двеста и осемнадесет/ с площ 80 /осемдесет/кв.м., попадащ в УПИ №ХІІІ /тринадесет-римско/-194 /сто деветдесет и четири/ в кв.9 /девет/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №702/21.02.2013г. на Алиш Мехмедов Манушов и Мустафа Мехмедов Манушов. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от           26.03.2013г. в размер на 600,00лв. /шестстотин лева/ без ДДС за заплащане от Алиш Мехмедов Манушов и Мустафа Мехмедов Манушов. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №731 от 06.06.2013г. за определяне на купувач Сключен дог.№432/11.06.2013г.
132/16.05.2013г 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на „Елбрус Холидейс” ЕООД – Велинград с ЕИК-131059318 с дължина на водопровода в общинска земя 291,00м. /двеста деветдесет и един метра/ в улична регулация с диаметър на водопровода Ф=63 /шестдесет и три/мм от PPR и площ на сервитута 192,93 /сто деветдесет и две цяло   и деветдесет и три стотни/кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 965,00 /деветстотин шестдесет и пет/лв. без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград.   Г.Христозов Със Заповед №699 от 31.05.2013г. е учредено възмездно, срочно право на прокарване на водопровод за минерална вода
133/16.05.2013г 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на „ЕТОН”АД – Велинград с ЕИК -200376054 с дължина на водопровода в общинска земя 2823,00м. /две хиляди осемстотин двадесет и три метра/в улична регулация, диаметърът на водопровода е Ф=87 /осемдесет и седем/мм от PPR и площ на сервитута 1939,40 /хиляда деветстотин тридесет и девет цяло и четиридесет стотни/кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 9697,00 /девет хиляди шестстотин деветдесет и седем/лв. без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград. Г.Христозов Със Заповед №702 от 31.05.2013г. е учредено възмездно, срочно право на прокарване на водопровод за минерална вода.
134/16.05.2013г 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на  „ЕСПА1”ООД – Велинград с ЕИК-112606423 с дължина на водопровода в общинска земя 6,0м. /шест/м. в улична регулация с диаметър на водопровода Ф=25 /двадесет и пет/мм от PPR и площ на сервитута 3,75 /три цяло и седемдесет и пет стотни/кв.м. като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 19,00/деветнадесет/ лв. без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград. Г.Христозов Със Заповед №701 от 31.05.2013г. е учредено възмездно, срочно право на прокарване на водопровод за минерална вода.
135/16.05.2013г                 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода /сервитут/ собственост на ЕТ „Красимира Дафова-99”– Велинград с ЕИК-130124211 с дължина на водопровода в общинска земя 148м./сто четиридесет и осем/м. в улична регулация с диаметър на водопровода Ф=25 /двадесет и пет/мм  от PPR и площ на сервитута 92,5 /деветдесет и две цяло и пет десети/кв.м.,  като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 463лв./четиристотин шестдесет и три лева/ без ДДС. 2.Изпълнението на Решението се възлага на Кмета на Община Велинград. Г.Христозов Със Заповед №700 от 31.05.2013г. е учредено възмездно, срочно право на прокарване на водопровод за минерална вода
136/16.05.2013г                 1.Дава съгласие за продажба на следния свой собствен недвижим имот: масивна едноетажна постройка със ЗП=47кв.м., с кад.№7932, ведно със съответните права, с вход от ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, построена в УПИ VІ в кв.134 по плана на гр.Велинград, кв.Лъджене, бул.”Съединение” №218 чрез публично оповестен търг с тайно наддаване, като пазарната цена се определи от лицензиран оценител и се одобри от ОбС. 2.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?   Ал.Гагов ?  А.Мареков ?  Р.Димов ?  Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   М.Белухова Изготвена оценка от лицензиран оценител .
137/16.05.2013г 1.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – УПИ №Х /десет-римско/ -245 /двеста четиридесет и пет/, целият с площ 1670 /хиляда шестстотин и седемдесет/кв.м. в кв.35 /тридесет и пет/ по плана на с.Юндола, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №700/28.02.2013г. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Иван Алипиев Войновски, Пламен Алипиев Войновски и Мая Костадинова Станудина на стойност от 58 495,80лв. /петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и пет лева и 80ст./ с ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Издадена Заповед №732 от 06.06.2013г. за определяне на купувач.
138/16.05.2013г 1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №ІХ /десет-римско/ -1189 /хиляда сто осемдесет и девет/ – „За търговия и услуги” с площ 365 /триста шестдесет и пет/ кв.м. в кв.28 /двадесет и осем/ по плана на с.Драгиново, Община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС №666/25.06.2012г. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от ЕТ „АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ”, ЕИК 030105391, представляван от Серафим Манушов Арапов на стойност от 3308,20лв. /три хиляди триста и осем лева и 20ст./ с ДДС. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова Издадена Заповед №729 от 06.06.2013г. за определяне на купувач Сключен дог.№471/02.07.2013 год.
139/16.05.2013г 1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №ХVІ /шестнадесет-римско/ – 1155 /хиляда сто петдесет и пет/, кв.67 /шестдесет и седем/ с площ 746кв.м. /седемстотин четиридесет и шест кв.м./ по плана на гр.Сърница, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №701/20.02.2013г. на Реджеп Салих Кьосей. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Реджеп Салих Кьосей, гр.Сърница, Община Велинград на стойност 6525,40лв. с ДДС /шест хиляди петстотин двадесет и пет лева и 0,40ст. с ДДС/. М.Белухова Издадена Заповед №728 от 06.06.2013г. за определяне на купувач Сключен дог.№425/2013 год.
140/16.05.2013г                 1.Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – УПИ №V /пет-римско/-331 /триста тридесет и едно/ с площ 399кв.м. /триста деветдесет и девет кв.м./ в кв.11 /единадесет/ по плана на с.Кръстава, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №414/19.12.2008г. на Али Реджеп Салих и Айша Мехмед Салих. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Али Реджеп Салих и Айша Мехмед Салих, с.Кръстава, Община Велинград на стойност 1834,00лв. с ДДС /хиляда осемстотин тридесет и четири лева с ДДС/. М.Белухова Издадена Заповед №727 от 06.06.2013г. за определяне на купувач Сключен дог.№427/07.06.2013г.
141/16.05.2013г Дава съгласие за продажба на общински  недвижим имот – 1/6ид.ч. /една шеста ид.ч./ от УПИ №ІІ /две-римско/ с площ 476кв.м. /четиристотин седемдесет и шест кв.м./ в кв.7 /седем/ по плана на с.Побит камък, Община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №535/17.06.2005г. на Мехмед Мустафа Мустафа. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за заплащане от Мехмед Мустафа Мустафа с.Побит камък, Община Велинград на стойност 340,60лв. с ДДС /триста и четиридесет лева и 0,60ст с ДДС/.   М.Белухова Издадена Заповед №726 от 06.06.2013г. за определяне на купувач Сключен дог.№426/2013г.
142/16.05.2013г Дава съгласие за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ урегулиран поземлен имот №І – озеленяване в кв.25А по плана на с.Света Петка, Община Велинград, като предвижда за сметка на същия да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти №І – „За килимарски цех” и №ІІ-348 в същия квартал. Д.Кафеджиева Издадена заповед №818 от 19.06.2013г. ,с която е одобрено частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план.
143/16.05.2013г 1.Дава разрешение, в качеството си на орган управляващ общинската собственост, за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план: план схема за обект „Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен интернет за град Велинград” в участъка по ул.”Ал.Стамболийски” и ул.”Юндола”. 2.Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да разгласи настоящето решение с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на Общината и в поне един местен вестник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ. 4.Настоящето Решение не подлежи на оспорване, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ. Арх.Енев В момента се реализира.
144/16.05.2013г 1.Дава съгласие, в качеството си на съсед и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот №VІ-7066 в квартал №3973 по действащия план на гр.Велинград с ново, а именно урегулиран поземлен имот №VІ-7066 – „За басейн, търговия и обществени услуги” в същия квартал по действащия план на гр.Велинград, съгласно зеления цвят в проекта. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застрояване с параметри на застрояване: максимална етажност до 3 етажа с височина на стрехата 10м, плътност на застрояване до 60% и Кинт 1,2. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване. Д.Папаркова Със Заповед №690 от 29.05.2013г. е одобрено частично изменение на ПУП.
145/16.05.2013г Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІІІ – За читалище в кв.252 по плана на гр.Велинград, като се изменя уличната регулация на улица с осови точки 1951-1952-1953 и улица с осови точки 1957-1958-1951, като минават по съществуващите на място алеи, подпорна стена и сграда  и в югозападната и югоизточната част на парцела се заоблят съгласно кафявите линии, цифри и щрихи в скицата – проект и от изток в края на улицата –тупик се изправя под прав ъгъл.   Д.Кондева Издадена Заповед №847 от 25.06.2013г. за одобряване  на ПУП.
146/16.05.2013г Дава съгласие за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за застрояване, засягащ УПИ №ІХ-рит.зала, поща и здравна служба, относно имот пл.№185 в кв.14 по плана на с.Света Петка, Община Велинград, като в имота се обособи ново застроително петно за жилищна сграда до 2 етажа, Кинт =1,2, плътност на застрояване до 60%, запазване на съседна сграда от северозапад с покриване на калкан, поради което се предвижда намален сервитут от 2м от югозападната граница. Арх.Енев Издадена Заповед №805 от 18.06.2013г. с която е одобрено частично изменение на ПУП.
147/16.05.2013г 1.Упълномощава  Кмета на Община Велинград за сключване на предварителен договор в писмена форма за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация,  на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ , касаещ промяна на плана за регулация –ЧИПР, на УПИ ІХ.-6348,  в кв.207А на Велинград.- съгласно Скицата-Проект(Приложение №1) 2. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай,касаещо част (с площ=339м2 )от имот пл.№7799- непроведената на терена част от улица от ос.т.№2298г до  ос.т.№2298д. -предвид теренните дадености- голяма денивелация, невъзможен достъп при зимни условния / за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ №ІХ.-6348 в кв.207А по плана на гр.Велинград, така че западната и южна  регулационни граници на същия упи да се променят, съгласно Скицата-Проект(Приложение №1) 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград след Решение на ЕСУТ при Община Велинград да издаде Заповед за одобряване на ЧИПР на упи ІХ.-6348 в кв.207А, на Велинград.   Д.Кафеджиева Сключени е предварителни договори № 422/06.06.2013 г. и № 468/02.07.2013 г. Издадено е становище на главен архитект изх. № 032-13-88/13.06.2013 г. и Заповед № 785/13.06.2013 г. за допускане изработване на ПУП.Същата е обявена във вестник „Темпо” бр. 25 от 18-24 юни. Проектът е съобщен на заинтересованите страни с писмо изх. № 032-16-66/04.07.2013 г. В законовия 14-дневен срок е постъпило възражение вх. № 032-01-154/17.07.2013 г. от „Рангелови и партньори” ЕООД-заинтересован съсед. Предстои възражението да бъде разгледано на ЕСУТ през м. септември.
148/16.05.2013г 1.Дава съгласие, в качеството си на съсобственик и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот №Х-5944 в квартал №4 по действащия план на гр.Велинград, като в същия се предвижда запазване на съществуващата двуетажна жилищна сграда и гараж и ново строителство – настрояване до три етажа и от запад – пристройка към жилищната сграда – до три етажа, както и запазване на съществуващия източен калкан в урегулиран поземлен имот №ХХ-5944 в същия квартал и ново строителство – настрояване до три етажа, като се спазват нормативните отстояния от съседните имоти при параметри на застрояване: височина на стрехата до 10м., три етажа, плътност на застрояване 60% и Кинт 1,2, съгласно червения цвят в проекта. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване Д.Папаркова Издадена Заповед №848 от 25.06.2013г. за одобряване частично изменение на ПУП.
149/16.05.2013г                                       Не дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно проект за ЧИПР на улица с о.т.№№55-58 и УПИ №ІІІ, ІV, V и VІ в кв.26 по плана на с.Кръстава, Община Велинград.   И.Николов Решението изпълнено съгласно текста.  
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Ал.Гагов ?  А.Мареков ?  Р.Димов ?  Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
151/16.05.2013г                 Не одобрява Схема за разполагане на преместваемо съоръжение до 4кв.м. пред нает имот – кафе, откъм ул.”Гладстон”, което кафе съставлява помещение в триетажна сграда, построена в УПИ ІХ – младежки дом – публична общинска собственост, в кв.10 по плана на с.Света Петка. Арх.Енев Б.Чинков Решението изпълнено съгласно текста.  
152/16.05.2013г 1.Приема размера на обезщетението от 162лв. по решение №17 от 09.04.2013г. на комисия по чл.210 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по чл.190 от ЗУТ.   П.Кондев Г.Янев  
153/16.05.2013г Отлага разглеждането на предложението за Преобразуване на самостоятелен обект в сграда с планоснимачен №501.2834.1.1 „За спортна и развлекателна дейност” с площ 263,550кв.м., находящ се н УХИ №І „За минерален плаж, търговия,услуги и спорт” в кв.156 по плана на гр.Велинград от общинска публична в общинска частна собственост за следващо заседание.   Г.Янев Отложено за следващо заседание.
154/16.05.2013г 1.Разрешава изработването на ПУП – ПП за захранване на ПИ №066076 по КВС на землище Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов В процедура по изпълнение.
155/16.05.2013г 1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №136030 по КВС на Велинград за рибно стопанство и парцеларен план за ново трасе за ел.кабел НН, започващо в п.и.№136.42, преминаващо през път – п.и.№136.37 и достигащо до п.и.136030, местност „Башкова чука/Разса”, землище на гр.Велинград. 2.Дава съгласие и учредява право на преминаване за пътен достъп и право на прекарване на ел.кабел през общински имот №136.63 в размер на 27кв.м. от имота. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   И.Николов В процедура по изпълнение.
156/16.05.2013г Одобрява промяната на НТП за ПИ №092003 в землището на гр.Велинград от полски път на местен път и променя собствеността от общинска частна на общинска публична за имоти 09203 и 094078 по КВС землище Велинград, с цел отстраняване на явна фактическа грешка в КВС, землище Велинград.   Г.Христозов Изпълнено, промените са предоставени за изпълнение на  решението в ОС-З Велинград и отразени в КВС на  з-ще Велинград
157/30.05.2013г. Обявява за частна общинска собственост имоти с №1158 с площ 58кв.м. и №1159 с площ 62кв.м. в кв.48 по плана на гр.Сърница.   Г.Христозов Издадена Заповед №921 от 11.07.2013г.
158/30.05.2013г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г. – м.декември 2012г.   Я.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
159/30.05.2013г. Приема отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г.   Я.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
160/30.05.2013г.                 1.Приема Програма „Велинградски празници на културата – 2013г.” 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Решението изпълнено съгласно текста.Програмата изпълнена.
161/30.05.2013г. Избира за независим финансов одитор на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД гр.Велинград с ЕИК 822106633 адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Акад.Иван Павлов” №1А – Димитър Николов Татаров – регистриран одитор с №0183.   У-л ВКТВ Решението изпълнено съгласно текста.
162/30.05.2013г. Не приема Доклад „Икономически анализ и мерки за подобряване на дейността на Общинско предприятие „Туристически информационен център” – Велинград.   Д.Салкина Решението изпълнено съгласно текста.
163/30.05.2013г. 1. Дава съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода №01610277/26.10.2009г. на Министъра на околната среда и водите, считано от 01.06.2013г. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Полежански Изпълнено със Заповед №903 от 08.07.2013г.
164/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №1 на Находище за минерална вода „с.Драгиново”, с.Драгиново, Община Велинград – №27 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „Дикси64”ЕООД –Велинград с ЕИК №112582463 за обект „Оранжерии”, който се намира в ЗПИ №341084 в м.”Мариница-оранжериите” в землището на с.Драгиново със средно денонощен дебит до 0,5 /нула цяло и пет десети/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината, максимален дебит на черпене 0,7 /нула цяло и седем десети/ л.сек. в обем до 15768,00 /петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем/ куб.м. за година за срок от 5 /пет/ години за „производствени/стопански/ нужди – хидрогеотермално отопление”. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м./петдесет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнено.Издадено разрешително за водовземане.
165/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „Булгарцвет – Велинград” ООД – Велинград с ЕИК №822106779 за обекти, които се намират в УПИ №ХІХ-2862 в кв.361 и имот пл.№2472 в кв.353 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит до 0,06 /нула цяло и шест стотни/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината, максимален дебит на черпене 0,07 /нула цяло и седем стотни/ в обем до 2278,00 /две хиляди двеста седемдесет и осем цяло/ куб.м. за година за срок от 10/десет/ години за „всички други цели – хигиенни нужди и отдих”. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м./петдесет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Издадено разрешително за водовземане.
166/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „Деви” ЕООД – Велинград с ЕИК №112653526 за обект семеен хотел в УПИ №ХІV-2503 в кв.356 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит до 0,17 /нула цяло и седемнадесет стотни/ л.сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината, максимален дебит на черпене 0,19 /нула цяло и деветнадесет стотни/ в обем до 5288,00 /пет хиляди двеста осемдесет и осем цяло/ куб.м. за година за срок от 10 /десет/ години за „всички други цели – отдих”. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м./петдесет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Издадено разрешително за водовземане.
167/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на „ОРБИТА СПА” ООД – Велинград с ЕИК №112607126 за обект хотел, който се намира в УПИ №ХХІІІ-2588 в кв.201 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит до 0,1 /нула цяло и една десета/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината, максимален дебит на черпене  0,1 /нула цяло и една десета/ л./сек. в обем до 3153,00 /три хиляди сто петдесет и три/ куб.м. за година за срок от 10 /десет/ години за „всички други цели-отдих”. 2.Таксата за водовземане на минерална вода е 0,50лв./куб.м./петдесет стотинки/. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Издадено разрешително за водовземане.
168/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите на ОП „Спортни имоти и пазари” – Велинград с ЕИК №0003515801450 за обект закрит плувен басейн в УПИ №ХІІ – „плувен басейн” в кв.3446 по плана на гр.Велинград със средно денонощен дебит до 0,65 /нула цяло и шестдесет и пет стотни/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината в обем до 20133,70 /двадесет хиляди сто тридесет и три цяло и седем десети/ куб.м. за година за срок от 10/десет/ години за „всички други цели – хигиенно – битови и спорт”. 2.Ползването на минерална вода е безвъзмездно. 3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Издадено разрешително за водовземане.
169/30.05.2013г.                 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на 1бр./един брой/ урегулиран поземлен имот по плана на с.Кръстава, Община Велинград: -УПИ №ХV /петнадесет-римско/-общ., кв.7 /седем/ с площ 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №696/21.01.2013г. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик от м.март 2013г. за продажба чрез публично оповестен явен търг на урегулиран поземлен имот УПИ №ХV /петнадесет-римско/-общ., кв.7 /седем/ с площ 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет кв.м./, по плана на с.Кръстава, Община Велинград в размер на 1900,00лв./хиляда и деветстотин лева/ без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  Л.Перчинков ?  Т.Пачалов ?  А.Мареков ?  Ек.Каферинова Резерви:Д.Кехайова и Т.Ушев   М.Белухова Издаден Заповед №999 от 30.07.2013г. за определяне на купувач. Сключен дог.№512/02.08.13г.
170/30.05.2013г.                 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на 1бр./един брой/ урегулиран поземлен имот по плана на с.Кръстава, Община Велинград: -УПИ №ХVІ /шестнадесет-римско/-общ., кв.7 /седем/ с площ 412 кв.м. /четиристотин и дванадесет кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №697/21.01.2013г. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик от м.март 2013г. за продажба чрез публично оповестен явен търг на урегулиран поземлен имот УПИ №ХVІ /шестнадесет-римско/-общ., кв.7 /седем/ с площ 412 кв.м. /четиристотин и дванадесет кв.м./, по плана на с.Кръстава, Община Велинград в размер на 1648,00лв./хиляда шестстотин четиридесет и осем/ без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  Л.Перчинков ?  Т.Пачалов ?  А.Мареков ?  Ек.Каферинова Резерви:Д.Кехайова и Т.Ушев   М.Белухова Издаден Заповед №1000 от 30.07.2013г. за определяне на купувач. Сключен дог.№513/02.08.13г.
171/30.05.2013г. Приема, че правото на строеж, учредено на Дениз Денизов Дренков, идентичен с Юсеин Джемал Мехмед, съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена №1418/17.05.2013г., жител на с.Грашево, Община Велинград със Заповед №456/22.05.1990г. и Договор от 23.05.1990г. е нереализирано и погасено по давност. Г.Христозов Издадена Заповед №833/24.06.2013 г.
172/30.05.2013г. 1.Ликвидира съсобствеността чрез продажба на: -общински имот, представляващ имот пл.№8568 /осем хиляди петстотин шестдесет и осем/ с площ 48кв.м. /четиридесет и осем кв.м./, попадащ в УПИ №І /едно-римско/, отреден за имоти пл.№1546 /хиляда петстотин четиридесет и шест/ и пл.№8568 /осем хиляди петстотин шестдесет и осем/ в кв.233 /двеста тридесет и три/ по плана на гр.Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС №716/09.05.2013г. на Тодор Якимов Митев. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик по оценителен протокол от м.май 2013г. в размер на 1440,00лв./хиляда четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС за заплащане от Тодор Якимов Митев. М.Белухова Издадена Заповед №826 от 21.06.2013г. за прекратяване на съсобственост. Сключен дог.№486/12.07.13г.
173/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на следния свой собствен недвижим имот: УПИ Х-5855 в кв.5 по плана на гр.Велинград с площ от 153кв.м. 2.Одобрява извършената от лицензиран оценител Никола Илиев Делиев пазарна оценка на имота по т.1 в размер на 5 814лв. /пет хиляди осемстотин и четиринадесет лева/ с включено ДДС, която да бъде начална цена на търга. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Л.Перчинков ?  Т.Пачалов ?  А.Мареков ?  Ек.Каферинова Резерви:Д.Кехайова и Т.Ушев   Г.Янев Издадена Заповед №954 от 18.07.2013г. и №832 за определяне на купувач. Сключен дог.514/05.08.13г.
174/30.05.2013г. 1.Одобрява проекта за изместване на полски път за сметка на имот с кад.№145043, с площ от 2,571дка в м.”Дълбоки дол” в землището на Велинград, с НТП „нива”, собственост на н-ци на Ангел Ценов Кадьов. 2.Да се извърши пазарна оценка на дяловете. 3.Упълномощава Кмета на Общината да сключи писмено споразумение с н-ците на Ангел Ценов Кадьов, след одобряване на оценката от ОбС и уреждане на сметките между страните.   Н.Шаламанов Изготвена пазарна оценка на дяловете и внесено предложение за одобряване от ОбС на 07.08.2013г.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.     Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
177/30.05.2013г. 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на общински обект, а именно: обект /магазин №6/ със застроена площ 24,5 /двадесет и четири цяло и пет/кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. с предназначение за търговия и услуги, по плана на гр.Велинград, за срок от 5/пет/ години – публична общинска собственост. 2.Определя начална конкурсна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 193,80лв. без ДДС, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Определя за конкурсно условие – помещението да се ползва за ветеринарна амбулатория. 4.Участниците в конкурса да притежават – лиценз за ветеринарна амбулатория. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници: ?  Л.Перчинков ?  Т.Пачалов ?  А.Мареков ?  Ек.Каферинова Резерви:Д.Кехайова и Т.Ушев   Й.Петрова Със Заповед №899 от 05.07.2013г. е обявен публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем.
178/30.05.2013г. Отлага разглеждането на предложението за даване съгласие в качеството си на собственик на УПИ VІІІ-1098 –общински – „търговия и услуги”, за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване в кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, за заседанието на Общински съвет – Велинград през м.юни 2013г. Г.Христозов Изпълнено – сключен е предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ на основание решение №242/25.07.2013г. на Об. Съвет – гр.Велинград
179/30.05.2013г. 1.Разрешава изменение на плана за регулация в кв.21 по плана на гр.Сърница, като западната дворищна регулационна линия за УПИ ХІ-1005 мине по имотна граница на ПИ 1005 в кв.21 по плана на гр.Сърница във връзка с §8 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Техник Сърница Издадена Заповед №879 от 04.07.2013г. за одобряване на частично изменение на ПУП.
180/30.05.2013г. Община Велинград в качеството на собственик на местен общински полски път № 151.037 и № 150.102, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450: 1. Разрешава изработване на ПУП – (Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура) – СХЕМА НА ПРОЕКТНО ТРАСЕ за прокарване на водопровод – водопроводно отклонение”, извън границите на урбанизирана територия, в полски път № 151.037 и № 150.102, публична общинска собственост, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 за водоснабдяване на п.и.№151.036, местност „Санаториума” землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Трасето започва от съществуващ а.ц. главен водопровод ?60 мм, преминаващ през п.и. № 150.102 в указана т.1 и продължава до п.и. № 151.036, като в парцеларния план е показано със зелен цвят. Чрез ново водопроводно отклонение ?40 мм ПВЦ, проектното трасе преминава през п.и. № 150.102 и № 151.037 – от т.1 до т.21 и от т.64 до т.67 в местността „САНАТОРИУМА”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Съгласно приложения парцеларен план проектираното ново трасе се включва във вече частично утвърдено трасе, захранващо п. и. № 150.036 с 4бр. нови водомерни шахти, утвърдено с решение № 424/29.11.2012г. и № 267/28.06.2012г. на Общински съвет-Велинград,община Велинград. Засегнатите имоти са показани в приложен регистър, както и баланси на видове територии. Сервитутът на новото водопроводно отклонение е1,24 м- по0,62 мот двете страни на оста, съгласно чл. 112, ал. 2, от Закона за водите. Показани са в приложение координатите на чупките на новото трасе /на оста и на сервитута/ с № от т. 1 до т. 21 и от т.64 до т.67, което е с дължина364,39 м. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.   И.Николов В процедура по  изпълнение.
181/30.05.2013г. 1.Община Велинград в качеството на собственик на местен полски път, местност „Марина ливада”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, дава съгласие за схема за трасе на подземна кабелна линия НН-20 КV за захранване на трафопост „Марина ливада” в ПИ 148016, землище на гр.Велинград. Общата дължина на трасето е 38.00м.То е проектирано да започне от съществуващ подземен кабел „Митници-Санаториума” в сервитута на път ІІ клас Велинград – Юндола, пресича пътя и през полски път достига до ТП „Марина ливада”, поставен в ПИ 148016 в землището на гр.Велинград. Сервитутът на новата КЛ е по 0,50м от двете страни, местността „Марина ливада”, землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, по смисъла на чл.193 от ЗУТ в общински полски път в ПИ №148016 на гр.Велинград, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №781 от 13.06.2013г. с която се одобрява схема за трасе на подземна кабелна линия.
182/30.05.2013г. 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случаи- на улица с осови точки 40-56 /нереализирана/за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, засягащ урегулирани поземлени имоти № ХХІ-116 и № XХII -116 в кв. № 10 по плана на с.Всемирци, с който: І. относно ЧИ на ПР: 1. заличава и уличната регулация на улица с осови точки 40-56 /нереализирана/ и западно от нея се образува нова улица с нови осови точки 40-40А-56Б-56А-56 по реализирания на място път. 2. В частта между новообособената улица с  осови точки 40-40А-56Б-56А-56 и крайна регулационна граница се образува нов УПИ № ХХІІІ-за озеленяване. 3. Уширява се частично улица с осови точки 37-38-39-56, така, че северозападно и  югозападно от имот пл. № 116, същата се поставя в съответствие с имотната граница на имот пл. № 116. 4. Променя се регулационна граница между УПИ № ХХІ-116 и № ХХ-117 в кв. 10 по плана на с. Всемирци, като същата се постави в съответствие с имотната граница между имоти пл. № 116 и 117. 5. Променя се регулационната граница на у.п.и. № XXI-116 и № XXII-116, така че вътрешната регулационна граница между двата у.п.и. № ХХІ-116 и № ХХІІ-116 да разделя на две равни части съществуваща двуфамилна жилищна сграда, построена в имота, която се запазва ІІ.  относно ЧИ на ПЗ: за у.п.и. № ХХІ-116 и № ХХП-116 се предвижда и ново строителство на жилищни сгради до три етажа-свързано застрояване, с височина на стрехата до10 м, при следните отстояния: на3 мот регулационната граница с УПИ № ХХ-117 и едноетажни петна при намалени отстояния от улично регулационните граници, съгласно приложената идейна скица, при следните параметри на застрояване : плътност на застрояване до 60%, Кинт = 1,2, минимално озеленяване до 40%.. Във връзка с горното се заличават одобрените в застроителния план със Заповед № 395/09.07.1987 г. застроителни петна.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №806 от 18.06.2013г. за частично изменениена ПУП.
183/30.05.2013г. 1. Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случаи- на улица с ос.т. 12-50-51-52-46, в частта пред УПИ № Х-53, ІХ-общ и VІІІ-53за проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 11 по плана на с. Долна Дъбева, а именно: І. Относно плана за регулация: 1. Образува се нова пешеходна алея с ос.т. 501-521, минаваща между нови УПИ № Х-53,58 , № VІІІ-77 и между УПИ № VІІ-52, № ХІ-52 в кв. 11 по плана на с. Долна Дъбева 2. Във връзка с горното се образува се нов квартал 11А, включващ УПИ № Х-53,78; УПИ № VІІІ-77 и № ІХ-общ. 3. Във връзка с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ  се променят част от улица с ос.т. 12-50-51-52-46, в частта пред УПИ № Х-53, ІХ-общ и VІІІ-53, като улично-регулационните граници и се поставят по имотните граници на имоти пл. № 53, 78 и 77. 4. За сметка на УПИ № Х-53, VІІІ-53 и ІХ-общ в кв. 11 по плана на с. Долна Дъбева се образуват: 4.1 УПИ № Х-53,78 в кв. 11А, като новите му граници се поставят в съответствие с одобрените със Заповед № 162/08.02.2013 г. на Кмета на Община Велинград имотни граници на имоти пл. № 53 и пл. № 78; 4.2. УПИ № VІІІ-77 в кв. 11А, като новите му граници се поставят в съответствие с одобрените със Заповед № 162/08.02.2013 г. на Кмета на Община Велинград имотни граници на имоти пл. № 77. 5. Променят се регулационните граници на УПИ № ІХ-общ в кв. 11А.; 6. Променя се регулационната граница на УПИ № VІІ-52 в кв. 11 ИЗМЕНЕНИЯТА СА НАНЕСЕНИ СЪС ЗЕЛЕН И КАФЯВ ЦВЯТ В СКИЦАТА С ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ІІ. Относно плана за застрояване Предвиждат се частично изменение на влезлия в сила и одобрения застроитен план на с Долна Дъбева, като в УПИ № Х-53,78 и в УПИ № VІІІ-77 в кв. 11А  се предвидят нови застроителни петна за жилищни сгради до 3 /три/ етажа, с височина на стрехата до10 мпри спазване на законовите отстояния от всички регулационни граници, с Плътност на застрояване до 60%, Кинт=1,2 и максимално озеленяване до 40% ИЗМЕНЕНИЯТА СА НАНЕСЕНИ С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В СКИЦАТА С ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Д.Кафеджиева Изготвено е писмо с изх. № 032-16-47/11.06.2013 г. с обявление на Решението  в Държавен вестник. Писмото е получено в ДВ на 13.06.2013 г.. Обявлението е публикувано в ДВ в бр. 54 от 21.06.2013 г. Тече едномесечен срок за възражения, т.е до 21.07.2013 г. Проектът е разгледан на ЕСУТ, видно от решение № ХХІV,взето с протокол № 4/13.06.2013 г.. Подготвено е ново проекторешение пред Общ. съвет-гр. Велинград, внесено на 04.07.2013 г.Поради липса на възражения по проекта е  взето Решение № 248/25.07.2013 г. на Общ. Съвет гр. велинград за Одобряване на ПУП. Решението влязло в сила на 15.08.2013 г. Изпратено е обявление в Държавен вестник за взетото Решение с писмо изх. № 025-01-19/26.08.2013 г. Предстои същото да се обнародва в ДВ, след което тече  30 дневен срок за възражения.
184/30.05.2013г. Дава съгласие в качеството на съсед и орган, управляващ общинската собственост, а именно в конкретния случай на  УПИ № ХVІІ-195 в кв. 11 по плана на с. Света Петка /на основание записването в разписната книга ОПС № 1004/24.10.1964 г./, за одобряване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ХХ-197 в кв. 11 по плана на с. Света Петка, така, че вътрешните североизточна и източна регулационни граници на УПИ № ХХ-197, в кв. 11 по плана на с. Света Петка да бъдат поставени в съответствие с имотната граница на имоти пл. № 197. Във връзка с това се променят и западната регулационна граница на УПИ № ХХІІ-198 и част от южната регулационна граница на УПИ № ХVІІ-195 в същия квартал.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №872 от 01.07.2013г. за одобряване частично изменение на ПУП.
185/30.05.2013г. Не дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за одобряване на ПУП – допълване с липсваща план-схема за електрификация съгласно чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ от ос.т.309-327Б-330В по плана на с.Юндола.   Д.Кондева Приключена с констативен акт на 26.06.2013г.
186/30.05.2013г. 1. Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за издадена Заповед № 638/16.05.2013 г. г. на Кмета на община Велинград, на основание чл. 150 от ЗУТ за разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива-относно: план схема за обект “Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за град Велинград” в участъка по ул. „Патриарх Евтимий”” 2. Дава разрешение, в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план:план схема за обект “Подземна кабелна мрежа за електронни съобщения /цифрова телевизия, телефон и високоскоростен Интернет за град Велинград” в участъка по ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Юндола”. 3. Одобрява представеното Задание по чл. 125 от ЗУТ, на основание чл. 124б ал. 1 от ЗУТ 4. Задължава Кмета на Община Велинград да разгласи настоящето решение с обявление на определеното за това място в сградата на Община Велинград и да се публикува в интернет страницата на общината и в поне един местен вестник., на основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ. 5. Настоящето Решение не подлежи на оспорване, на основание чл. 124б ал. 4 от ЗУТ.     Д.Кафеджиева Издадена Заповед №962 от 19.07.2013г. за одобряване на частично изменение на ПУП. Заповедта е влязла в сила
187/30.05.2013г.                             Не дава съгласието си, в качеството си на собственик на улици в с.Абланица, с.Биркова, с.Кръстава, с.Пашови, с.Рохлева, с.Света Петка и с.Юндола, Община Велинград за изработване на ПУП – схема за кабелно-въздушно трасе за разпространение на интернет  по улиците.     С.Бошнак ОбС не дава съгласие .
188/30.05.2013г. . Дава съгласие, в качеството си на собственик на новообразуваните УПИ № ХХVІ-паркинг и № ХХVІІ-за ТП в кв. 101 и на новопроектирана улица с ос.т. 3931-3934-3935 и на  образуваната нова улична регулация с ос.т. 393-3931-3932-3933 и като орган, управляващ общинската собственост за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, като за имот пл. № 7016 се определи равностоен урегулиран поземлен имот /УПИ/ № ХХV-7016, «За автосервиз, автомивка, търговия, производство и услуги», съобразен с местоположението на имот пл. № 7016. Новият  УПИ № ХХV-7016, «За автосервиз, автомивка, търговия, производство и услуги» с площ от 2052 кв.м. в същия квартал и  ново застроително петно със следните параметри: устройствена зона-Пч /чисто Тъй като обхватът на разработката обхваща и общински имот без планоснимачен номер, находящ се северозападно от имот пл. № 7016 и представляващ част от бивш имот пл. 1416-невъзстановен, то за целта се: -Образуват нови УПИ № ХХVІ-паркинг и № ХХVІІ-за ТП -Проектира улица с ос.т. 3931-3934-3935, която да обслужва новообособените /УПИ/ № ХХV-7016, «За автосервиз, автомивка, търговия, производство и услуги», № УПИ № ХХVІ-паркинг и № ХХVІІ-за ТП и образуване на нова улична регулация с ос.т. 393-3931-3932-3933. 2. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед за одобряване   Д.Кафеджиева Издадена Заповед № 888/04.07.2013 за одобряване на ПУП. Заповедта е влязла в сила
189/30.05.2013г.                                                                                                     1.Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай- имот пл. № 2991 за сметка на който се образува съсобствен УПИ № ХХІV-1418, 2991 „За бензиностанция, газстанция, търговия и услуги” в кв. 101 по плана на гр. Велинград за сключване на ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ПАЗАРНИ ЦЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ПИСМЕНА ФОРМА. 2. за одобряване напроект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХХІV-1418, „За бензиностанция, газстанция, търговия и услуги” и на част от УПИ „За бензиностанция” в кв. 101 по плана на гр. Велинград, като за сметка на същите  се образува съсобствен УПИ № ХХІV-1418, 2991 „За бензиностанция, газстанция, търговия и услуги” с ново застроително петно с отстояния на8 метраот улично-регулационните линии.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед на Кмета № 962/19.07.2013 г. за одобряване на ПУП. Заповедта е влязла в сила
190/30.05.2013г. І. НЕ ВЪЗРАЗЯВА ПО взето Решение № 18/12.04.2013 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, С КОЕТО 1.Новообразуваният урегулиран поземлен имот УПИ ХХV-7016, „За автосервиз, автомивка, търговия, производство и услуги” в кв. 101 по плана на гр. Велинград е с пазарна стойност два пъти по-голяма от пазарната стойност на имот пл. № 7016 /като дворно място/ преди урегулирането му и тридесет и три пъти над пазарната стойност при отчуждаването му, с което следва да се счита за доказано, че новообразуваният урегулиран поземлен имот № ХХV-7016, „За автосервиз, автомивка, търговия, производство и услуги” в кв. 101 по плана на гр. Велинград е с пазарна стойност по- голяма от пазарната стойност на имот пл. № 7016 преди урегулирането му. 2. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ ХХVІІ-ТП и УПИ ХХVІ са с пазарна стойност равна на пазарната стойност преди урегулирането им. 3. Останалата част от невъзстановения след отчуждаване имот е с пазарна стойност под пазарната стойност преди урегулиране. Решението подлежи на обжалване чрез издалия акта орган по реда на чл.215 от Закон за устройство на територията в 14- дневен срок от съобщаване пред Административен съд Пазарджик. ІІ. Задължава Кмета на община Велинград да издаде Заповед ПО ЧЛ. 16 АЛ. 5 ОТ ЗУТ ІІІ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград.                           Д.Кафеджиева Издадена Заповед №888 от 04.07.2013г. за одобряване на частично изменение на ПУП.
191/30.05.2013г. 1.Променя срока на договори: -Договор за наем №298/06.08.2008г. за петно №2, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с „Мерджан” ООД. -Договор за наем №300/06.08.2008г.за петно №3, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с ЕТ „Сюлю 58- Сюлейман Рамиз”. -Договор за наем №287/01.08.2008г. за петно №4, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с „Фа-Трейдинг” ЕООД. -Договор за наем №41/16.02.2010г. за петно №5, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с ЕТ „Них 2001 – Мустафа Шлянгов”. -Договор за наем №323/02.09.2008г. за петно №6, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с ЕТ „Салих Фере-54”. -Договор за наем №299/06.08.2008г. за петно №7, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с „Църенски” ООД. -Договор за наем №9/11.01.2010г. за петно №8, УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с ЕТ „Пчела-Исмаил Осман”. -Договор за наем №313/07.07.2011г. за петно в УПИ VІІІ, кв.48 по плана на гр.Сърница с ЕТ”Реджеп Халачев” От 5 /пет/  на 10 /десет години. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да актуализира наемните цени на цитираните в т.1 договори, съгласно базисните наемни цени на Община Велинград.   Б.Чинков Изпълнено.Сключени анекси към договорите.
192/30.05.2013г. 1.Допълва списъка със защитени училища с ОУ „Иван Вазов” с.Пашови. 2.Задължава Кмета на Община Велинград  да изпълни процедурите по т.1.   Н.Стефанова Списъка допълнен.
193/30.05.2013г. Изменя Решение № 11/05.12.2011г. на ОбС – Велинград, като за Председател на ПК по икономика, финанси, бюджет и дружества на мястото на Сергей Кичиков избира: - Неби Бозов   ОбС Изменението направено съгласно текста.
194/06.06.2013г. 1.  Упълномощава  Кмета  на  Общината  Велинград  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 695 800,27 (шестстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин лева и двадесет и седем стотинки) лева. Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  28.05.2014г. Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC – BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”. 2. Възлага на Кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор BG161PO001/1.1.-09/2010/040 и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма”Регионално развитие 2007-2013г.”   М.Николова Изготвен е запис на заповед и представен пред УО на ОПРР на 15.08.2013г.
195/24.06.2013г. 1.Упълномощава Костадин Димитров Шулев в качеството му на представител на Общината –съдружник да представлява Община Велинград в Общото събрание на „МБАЛ-Пазарджик” АД гр.Пазарджик да гласува, по въпросите от предварително обявения дневен ред, на редовното Общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Пазарджик” АД, което ще се проведе на  26.06.2013г. от 11,00ч., по своя преценка. 2.Представителят на Община Велинград има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. 3.По допълнителни точки от дневния ред, представителят на Община Велинград има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. 4.За всички решения на Общото събрание на търговското дружество, представителя на Общината да информира Общинския съвет на редовното заседание през м.юли 2013г. 5.Правата по това решение важат и в случай на отлагане на Общото събрание поради липса на кворум и провеждането на ново при същия дневен ред.   К.Шулев Изпълнено съгласно текста.
196/24.06.2013г. Предвид непредвидени обстоятелства, възникнали независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и които правят невъзможно изпълнението на Договор №262 за краткосрочен револвиращ банков кредит от 27.06.2012г., сключен с „Райфайзенбанк/България/”ЕАД при договорените условия, което налага удължаване на срока на договора  до 10.07.2014г., дава съгласие за промяна в договорените срокове, както следва: Етап І: 1.До 09.02.2014г. – усвояване на суми до пълния размер на кредита – BGN 629 542лв. /шестстотин двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева/ 2.До 10.02.2014г. – окончателно погасяване на сума в размер на BGN 209 542лв. /двеста и девет хиляди петстотин четиридесет и два лева/ Етап ІІ: 1.До 09.05.2014г. – усвояване на суми до пълния размер на кредита – BGN  420 000лв. /четиристотин и двадесет хиляди лева/ 2.До 10.05.2014г. – окончателно погасяване на сума в размер на BGN 210 000лв./двеста и десет хиляди лева/ Етап ІІІ: 1.До 09.07.2014г. – усвояване на суми до пълния размер на кредита – BGN 210 000лв. /двеста и десет хиляди лева/ 2.До 10.07.2014г. – окончателно погасяване на сума в размер на BGN  210 000лв. /двеста и десет хиляди лева/   Ф.Ангелов Промяната направена съгласно текста на решението.
197/27.06.2013г. Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2013г. – м.март 2013г.   Я.Петрова Решението изпълнено съгласно текста.
198/27.06.2013г. 1. Дава съгласието си Община Велинград като член на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците – регион Пазарджик да кандидатства за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО – регион Пазарджик -  една клетка, кантар и необходимата обслужваща инфраструктура, съгласно условията и изискванията на институцията, на основание на решение на Управителния съвет на ПУДООС, взето с Протокол № 1 от 27.02.2013 година. 2.С оглед защитата на обществения интерес, приключилите процедури за отчуждаване на терени за претоварна станция Ракитово и наличие на нормативно установен срок за започване на строителство на обекта по чл.31, ал.1 от ЗОС дава съгласие за отправяне на предложение до ПУДООС за финансирането й. 3. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши необходимите действия за кандидатстване пред ПУДООС.   Ст.Живков Община Велинград кандидатства като член на Регионално сдружение на общините за управление на отпадъците – регион Пазарджик за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО – регион Пазарджик.
199/27.06.2013г.                 Общински съвет – Велинград задължава Общинска администрация – Велинград при изготвяне на проект за решение за насрочване на конкурси за разпореждане с общински имоти в него изрично да бъдат упоменати подробно всички условия на конкурса включително и критериите за определяне на спечелилия конкурса, за одобряване от Общински съвет.   Г.Янев М.Белухова Изпълнява се съгласно текста.
200/27.06.2013г. 1. Дава съгласие за изпълнение на допълнителни количества СМР по договор с изпълнител № BG161РО001/1.1.-12/2011/005-S-01/10.05.2013г. във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Регионално развитие» /2007-2013/ № BG161РО001/1.1.-12/2011/005, сключен между Управляващия орган на ОПРР и община Велинград /бенефициент/ по проект «Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград», схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1.-12/2011 «Подкрепа за деинституционализация за социални институции, предлагащи услуги на деца в риск», за които има позиции в подписания договор и предписание/заповед на проектант за изпълнение, но неодобрени от Управляващия орган като недопустими поради надвишаване с 15% на първоначално определеното количество и отказани от УО, но предписани от проектант, но необходими за качественото изпълнение на обекта, в рамките на общата стойност на договора, но не повече от 8 500лв. 2. Дава съгласие за предприемане на действия за доставка и монтаж на оградни пана и врати за УПИ I-7214 по кадастралния план на град Велинград, на стойност не повече от 12 000лв.   С.Кърпачева Т.1. Работата, свързана с изпълнение по т.1 не е приключила. Същата окончателно може да бъде отчетена не по – рано от 15.11.2013г.. Т.2. Обявена е обществена поръчка – открита процедура. Предстои подписване на договор, след което е възможен окончателен отчет по точката.
201/27.06.2013г. І.Изменя Решение №157 от 29.0312г. на ОбС – Велинград, както следва: В т.1.7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград 1.1.1. комисия Зам.-председател:Сергей Кичиков Става- зам.председател: Неби Бозов В т. 1.9. Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси, кабини и други,съгласно чл. 56 от ЗУТ 1.1.1. комисия Член – Сергей Кичиков Става – член: Неби Бозов В т. 1.11. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества 1.1.1. комисия Зам.председател: Сергей Кичиков Става: зам.председател: Неби Бозов В т. 1.12.Наредба за управление на общинските пътища в община Велинград 1.1.1. комисия Член – Сергей Кичиков Става – член:Неби Бозов В т. 1.13. Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 1.1.1. комисия Зам.-председател: Сергей Кичиков Става: Зам.председател:Неби Бозов В т. 1.17. Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на общински съвет гр.Велинград 1.1.1. комисия Зам.-председател: Сергей Кичиков Става: Зам.председател:Неби Бозов ІІ.Изменя Решение №11 от 05.12.2011г. на ОбС – Велинград, както следва: 1.Избира за член на постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества: Искрен Тюфекчиев. 2.Избира за член на постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване: Муса Дрангов. 3.Избира за член на постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство: на мястото на Искрен Тюфекчиев – Муса Дрангов. ІІІ.Изменя Решение №23 от 05.12.2011г. на ОбС –Велинград, както следва: В т.3 Избира за член на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, на мястото на Сергей Кичиков, общински съветник –Неби Бозов ІV.Изменя Решение №103 от 29.03.12г. на ОбС – Велинград, както следва: Избира за Председател на Одитния комитет на „ВКТВ” ЕООД –Велинград на мястото на Сергей Кичиков- Неби Бозов V.Изменя Решение №73 от 28.03.2013г. на ОбС – Велинград, както следва: Избира за член на работната група по изготвяне на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана на мястото на Сергей Кичиков – Неби Бозов.     Изменението направено съгласно текста.
202/27.06.2013г. 1.Увеличава капацитета на Дневен център за деца с увреждания „Надежда”- Велинград с 12 /дванадесет/ клиенти, в сила от 01.01.2014г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1. Дневен център за деца с увреждания „Надежда” се намира в сграда на адрес: гр.Велинград, ул.”Гео Милев” №6.   Н.Стефанова Изпълнено съгласно текста.
203/27.06.2013г. Одобрява допълнение на  Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013г М.Белухова Допълнението на Програмата е прието и се работи по него.Издадена Заповед №868/01.07.13г.
204/27.06.2013г. 1.Предоставя за безвъзмездно ползване необходими за обучението и  потребностите на  Общински клуб по спортни танци “Импулс” – Велинград, зала 145кв.м., съблекални – 2бр. по 12кв.м. и канцелария на ІІ-ри етаж – 9 кв.м. в  ОДК – Велинград, УПИ Х-за просветна и обществена дейност  в кв.161 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост съгласно АОС №371/15.10.2003г., за срок от пет години. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови действия по реализиране на процедурата и подпише договора за предоставяне.   Г.Янев Предстои сключване на договор.
205/27.06.2013г. 1.Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2012/2013г. 2.Приема Програма за закрила на детето 2013/2014г. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.2. Приложение: 1. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2012/2013г. 2. Програма за закрила на детето 2013/2014г. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Н.Стефанова Решението изпълнено съгласно текста.
206/27.06.2013г.    1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН  ТЪРГ на 1 бр.(един  бр.) урегулиран  поземлен  имот по плана на с.Грашево, общ.Велинград: -          УПИ №ХІХ(деветнадесет-римско) с площ 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., кв.21(двадесет и едно) ,общинска собственост,съгласно  АЧОС № 334/28.05.2008 год. 2.Одобрява оценката на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м.юни 2013 год.за продажба чрез публично оповестен таен или явен търг на урегулиран  поземлен  имот УПИ №ХІХ(деветнадесет-римско) с площ 450(четиристотин и петдесет) кв.м., кв.21 (двадесет и едно) по плана на с.Грашево,общ.Велинград в размер на 2700 лв.(две хиляди и седемстотин лв.) без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  М.Онбашиев ?  Й.Аршинков ?  Т.Пачалов ?  Т.Ушев   Резерви:Т.Кютов и Р.Ходжов   М.Белухова Издаден Заповед №986 от 23.07.2013г. за откриване на процедура за провеждане на търг на 03.09.13г./05.09.13г./
207/27.06.2013г. 1. Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН  ТЪРГ  на 1 бр.( един  бр. ) урегулиран  поземлен  имот по плана на с. Драгиново, общ.Велинград: -          УПИ № І ( едно -римско) – общ., кв. 97 (  деветдесет и седем ) с площ432 кв. м. (четиристотин тридесет и два кв.м), общинска собственост, съгласно  АЧОС № 718 / 29.05.2013 год. 2. Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик от м. юни   2013 год.  за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТАЕН или ЯВЕН ТЪРГ на урегулиран поземлен имот  УПИ № І ( едно -римско) – общ., кв. 97 ( деветдесет и  седем ) с площ 432 кв. м. ( четиристотин тридесет и две кв.м. ), по плана на с.Драгиново,общ. Велинград в размер на  2808,00 лв.( две хиляди осемстотин и осем  лв.) без ДДС. 3.Избира комисия в състав: ?  М.Онбашиев ?  Й.Аршинков ?  Т.Пачалов ?  Т.Ушев Резерви:Т.Кютов и Р.Ходжов   М.Белухова Издаден Заповед №985 от 27.07.2013г. за откриване на процедура за провеждане на търг на 03.09.13г./05.09.13г./
208/27.06.2013г.                                                                                           1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот, представляващ имот пл. № 1161 ( хиляда сто шестдесет и едно ) с площ90 кв. м. ( деветдесет кв. м.  ) - общински имот, представляващ имот пл. № 1162 ( хиляда сто шестдесет и две ) с площ98 кв. м. ( деветдесет и осем  кв. м. ) Попадащи в  УПИ № ІІІ ( три -римско), отреден за имоти пл. № 398 (триста деветдесет и осем), 1161 ( хиляда сто шестдесет и едно ), 1162 ( хиляда сто шестдесет и две ) в кв. 47 ( четиридесет и седем ) по плана на гр. Сърница, общ. Велинград частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 710 /23.04.2013 год. и АЧОС № 711 / 23.04.2013 год. на САЛИХ  РЕДЖЕП  МАНДРАДЖИ . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. май 2013год. в размер на 1504,00 лв. ( хиляда петстотин и четири лв.) без ДДС за заплащане от САЛИХ  РЕДЖЕП  МАНДРАДЖИ Отлага разглеждането на предложението за даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 на „Розетлив-92”ООД – Велинград за следваща сесия. М.Белухова Издадена Заповед №970 от 22.07.2013г. за определяне на купувач. Сключен дог.№505/26.07.13г.
209/27.06.2013г. Отлага разглеждането на предложението за даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – №16 на „Розетлив-92”ООД – Велинград за следваща сесия. М.Полежански Изпълнено.Друго решение което е изпълнено.
210/27.06.2013г. 1.Дава съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода №01610271/26.09.2009г. на Министъра на околната среда и водите, считано от 01.08.2013г. 2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнено. Прекратено разрешителното за водовземане на минерална вода.
211/27.06.2013г. 1.В т.1 числото „20кв.м.” да се чете 19кв.м., съгласно АЧОС №717/20.05.2013г., а израза „находяща се в кв.198А, имот с пл.№7318, попадащ в УПИ ХVІ – за помпена станция” да се чете – находяща се в кв.1981, УПИ ХVІ-7318 – за помпена станция. 2. В т.2 числото „67.60 лева без ДДС” да се чете 64,22лв. без ДДС. 3.В т.2 думата „наемна” се заличава.   Г.Янев Изменението направено съгласно текста на решението.
212/27.06.2013г. 1.Разрешава одобряване на петно за поставяне на преместваем обект за търговия с площ от 50 /петдесет/ кв.м., находящо се в УПИ V, кв.408 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост – АПОС №2/24.01.2006г., одобрено с протокол №4, решение №ХХХVІІ/13.06.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград. 2.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за поставяне на преместваем обект за търговия върху терен с площ от 50 /петдесет/кв.м., находящо се УПИ V, кв.408 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост – АПОС №2/24.01.2006г., одобрено с протокол №4, решение №ХХХVІІ/13.06.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград за срок от 5 /пет/ години. 3.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 4,19лв./кв.м. без ДДС за квадратен метър, съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград, общо:50кв.м. х 4,19лв./кв.м. =209,50лв. без ДДС. 4.При спечелване на процедурата, наемателя задължително да съгласува визията на временния преместваем обект за търговия с гл.архитект на Община Велинград, което да бъде включено, като точка /член/ в договора за наем, преди издаване на разрешителното за поставяне. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  М.Онбашиев ?  Й.Аршинков ?  Т.Пачалов ?  Т.Ушев Резерви:Т.Кютов и Р.Ходжов   Г.Янев В процедура по изпълнение.
213/27.06.2013г. 1.Разрешава одобряване на петно за поставяне на преместваем обект за търговия /кафе автомат машина/ върху терен обозначено като №1 с площ от 1/един/ кв.м., находящо се на бул.”Хан Аспарух” пред сграда построена в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост, одобрено с протокол №4, решение №ХХХV/13.06.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград. 2.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване за поставяне на преместваем обект за търговия /кафе автомат машина/ върху терен от 1/един/ кв.м., находящо се на бул.”Хан Аспарух” пред сграда построена в УПИ ХХІV, кв.124 по плана на гр.Велинград, публична общинска собственост, одобрено с протокол №4, решение №ХХХV/13.06.2013г. на ЕСУТ на Община Велинград, за срок от 5/пет/ години. 3.Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 15,00лв./кв.м. без ДДС за квадратен метър. 4.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  М.Онбашиев ?  Й.Аршинков ?  Т.Пачалов ?  Т.Ушев Резерви:Т.Кютов и Р.Ходжов   Г.Янев Изпълнено.Сключен договор.
214/27.06.2013г. 1.Разрешава изработване на ПУП-ЧИ на плана за застрояване на УПИ І22, 41 в масив 5,местност „Превалата”, землище на Велинград, ЕКАТТЕ  10450, с което се предвижда ново застроително петно – до два етажа, което е показано на чертежа с червен цвят. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов Издадена Заповед №1017/02.08.2013г. за одобряване на ПУП-ЧИ на плана за застрояване.
215/27.06.2013г. Дава съгласие /в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, в конкретния случай УПИ №VІІ-общ.в кв.1/ за отстраняване на допусната явна фактическа грешка в одобрения план на с.Всемирци, махала Далова, която има значение за неговите предвиждания а именно дублиране на номерацията на УПИ №VІІ-общ. в кв.1 по плана на с.Всемирци, махала Далова и смяна на номерацията като вместо УПИ №VІІ-общ.в кв.1 стане УПИ №ХІІ-общ. в кв.1   Д.Кафеджиева Издадена е Заповед № 1112/28.08.2013 г. Заповедта влиза в сила на 12.09.2013 г.
216/27.06.2013г. 1.Дава съгласие, /в качеството на съсед и като орган, управляващ общинската собственост/ в конкретния случай на УПИ №І-за болница, УПИ №ІІ – за озеленяване, УПИ №ІІІ-8066 в кв.65 по плана на гр.Велинград за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ №ІХ-6946, „За търговия” в кв.65 по плана на гр.Велинград, като в същия: -Се допълва предназначението с ново, а именно: „За жилищно строителство, търговия и услуги”. -На отстояние3 метраот северната, източната и западната регулационни граници и на отстояние5 метраот южната регулационна граница се предвижда ново застроително петно на 3 етажа, с височина до10 метра; -На отстояние4 метраот северната, източната и западната регулационни граници и на отстояние6 метраот южната регулационна граница се предвижда ново застроително петно свободно средно застрояване на 4 етажа, с височина до12 метра; Максималната плътност на застрояване в УПИ-то да не надвишава допустимите 70%, а Кинт – да е до 1,5. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №964 от 19.07.2013г. за одобряване на частично изменение на ПУП.
217/27.06.2013г. 1.Дава съгласие за  поправка на одобрения кадастрален план на кв.Далова, с.Всемирци, кметство Света Петка, одобрен със Заповед №395/09.07.1987г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на верните граници на имот пл.№165, попадащ в кв.2 и в част от кв.5 по плана на с.Всемирци, кв.Далова, като във връзка с това се променят и границите на общински имот без пл.№, находящ се източно от имот пл.№165. 2.Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /общински имот без пл.№, находящ се източно от имот пл.№165/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти/грешки/ в одобрения план на кв.Далова, с.Всемирци, кметство Света Петка.   Г.Христозов Издадена Заповед №979 от 23.07.2013г. за одобряване поправката в кадастралния план.
218/27.06.2013г. 1.Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с.Света Петка, одобрен със Заповед №1198/24.11.1989г. на ИК на ОбНС, като поправката касае: попълването на нов общински имот пл.№410 – общински, ведно със законно построената в имота сграда в кв.25 по плана на с.Света Петка,Община Велинград. 2.дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№410 в кв.25/, в ден и час – определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с.Света Петка.   Д.Кафеджиева Издадена Заповед №980 от 23.07.2013г. за одобряване поправката в кадастралния план.
219/27.06.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, Кметът на Община Велинград да упълномощи служител на отдел „УОС”, който да присъства на самото място – имот пл.№6079 в кв.265 и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти и грешки в одобрения план на гр.Велинград.   Г.Христозов Издаден Заповед №982 от 23.07.2013г. за одобряване попълването на кадастралния план.
220/27.06.2013г. Не дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, за попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8120 в кв.3445 по плана на гр.Велинград и задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за отказ.   Д.Кондева Издаден Заповед №976 от 23.07.2013г. за отказ за попълване на кадастралния план.
221/27.06.2013г. I. ДАВА СЪГЛАСИЕ за право на прокарване и учредяване на сервитут по смисъла на чл. 193 от ЗУТ в общински полски път, п. и. № 150.102 и п.и. № 151.037, публична общинска собственост, м. „САНАТОРИУМА”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, по КВС на гр. Велинград, за „Проектно трасе на подземен водопровод – водопроводно отклонение”, въз основа на изработен ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, за инвестиционно намерение – „Жилищно строителство” с малка височина и плътност на застрояване в поземлен имот №151036, м. „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград, след проведена процедура по чл. 193 от ЗУТ.   И.Николов Изпълнено с решението
222/27.06.2013г. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ-ИВС в кв.36 по плана на с.Юндола, като за сметка на част от него се образува един нов УПИ VІ-267-ИЖС в същия квартал съгласно жълтия цвят в скицата – проект. В частта план за застрояване в УПИ VІ-267-ИЖС се предвижда свободно застрояване до два етажа, като се спазят всички нормативни отстояния от регулационните граници съгласно червения цвят в скицата – проект.   Д.Кондева Издадена Заповед №978 от 23.07.2013г. за одобряване на ПУП.
223/27.06.2013г. 1.Одобрява ПУП – ЧИ на ПР /изменение на улична регулация/ на с.Горна Дъбева, с.Биркова и с.Враненци, всичките в Община Велинград съгласно приложеният идеен проект. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Г.Христозов Инж. И.Николов Изпълнено.Влязло в сила
224/27.06.2013г. 1.Дава съгласие, в качеството си на собственик и в правомощията си на орган, управляващ общинската собственост, за изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за урегулиран поземлен имот №І-5404, 5405, 6102 /общински/ в квартал №36 по действащия план на гр.Велинград, като за негова сметка се образуват два нови УПИ №І-5404, 6102 и №ХVІІ-5405, 6102 – „За ИЖС и комплексно обслужване”, като новата вътрешна регулационна линия минава по калканната линия на съществуващите сгради, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде заповед за одобряване. Д.Папаркова Издадена Заповед №956 от 19.07.2013г. за одобрение на частично изменение на ПУП.
225/27.06.2013г. 1.Дава съгласието си в качеството на собственик и съсед относно проект за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на район 504 кв.Каменица, гр.Велинград, одобрен със Заповед №РД 14-03-163/13.10.1983г. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. И.Николов Изпълнено с решението
226/27.06.2013г. 1.Дава съгласие, /в качеството на съсед и като орган, управляващ общинската собственост/ в конкретния случай на улици с ос.т.153-153А-153Б за: -ново застроително петно за жилищна сграда в УПИ №І-3974 в кв.85 по плана на гр.Велинград: на един етаж – на регулационната граница на улици с ос.т.153-153А-153Б; на два етажа – на разстояние 2,50м. от улично-регулационните граници и на 3 етажа – на разстояние 5,50в. от улицата; -уширяване на частта от улица с ос.т.153А-153Б, намираща се пред УПИ №І-3974 и №ІІІ-3975 в кв.85 по плана на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да издаде Заповед за одобряване. Д.Кафеджиева Издадена Заповед №963 от 19.07.2013г. за одобряване на частично изменение на ПУП.
227/27.06.2013г. 1.Задължава „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие, да извърши за своя сметка превключването на абонатите от старата към новата водопреносна мрежа в с.Бирково, с.Враненци и с.Чолаково в участъците от водомерните възли до жилищните сгради. 2.Сумата необходима за това в размер на 7 200,00 /седем хиляди и двеста лева/ да бъде отразена по съответния законов начин в счетоводството на дружеството през съответния период през който са направени разходите.   У-л ВКТВ Обекта е спрян. Превключването предстои.
228/27.06.2013г. 1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ – Почивна станция в кв.2 по плана на с.Юндола, общинска собственост, като за сметка на част от същия се прокарва нова улица с ос.т.27-27а-27б, образува се нов квартал – 2А и седем нови УПИ: -в кв.2 – ХІV-ИЖС, ХV–ИЖС, ХVІ-ИЖС, ХVІІ-ИЖС, ХVІІІ-ИЖС -в кв.2А – ХІІ-ИЖС и ХІІІ-ИЖС С площи, указани в скицата – идейно предложение. В частта план за застрояване се предвиждат застроителни петна за сгради до два етажа – свободно застрояване, като се спазят всички нормативни отстояния от регулационните граници, Кинт =0,6. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури по т.1.   Д.Кондева Издадена Заповед №977 от 23.07.2013г. за одобряване на ПУП.
       
 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
161/29.03.12г. Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод, електропровод и канализация през полски път №140021 – частна общинска собственост, по улица „Цар Калоян” от регулационния план на гр.Велинград и през УПИ ХХІІІ – „за ТП” в кв.179 в гр.Велинград /за присъединяване към съществуващите мрежи на инвестиционно намерение – „Жилищно строителство, търговия и услуги” в ПИ №140023, местност „Копчелево блато” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Арх.Енев Г.Янев В процедура.За договор след оценка по чл.210 ЗУТ
162/29.03.12г. Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе на подземен водопровод за присъединяване към водопроводната мрежа на инвестиционно намерение – „Фотоволтаична система” в ПИ №003067, местност „Даутица” по КВС на с.Враненци, Община Велинград, преминаващ през общински имот – №000013 в землището на с.Враненци, Община Велинград, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава Кмета на Община велинград да извърши законоустановените процедури. Арх.Енев И.Николов Г.Янев В процедура.За договор след оценка по чл.210 ЗУТ
275/28.06.2012г 1.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване на общинска земеделска земя представляваща имот с план.№111014 и площ 3,500дка, НТП – използв.ливада в местността „Кладова” по КВС за землището на гр.Велинград в размер на 10 500лв. /десет хиляди и петстотин лева/, в който имот се намира законно построена сграда – вила, собственост на Народно събрание на Република България, съгласно АЧДС №5804 от 01.08.2011г. 2.Упълномощава Кмета на  Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   Н.Шаламанов В процедура.Предстои издаване на Заповед  и сключване договор за продажба след одобряване на предоставените проекто- документи от юристите към Народното събрание.
327/08.08.2012г. 1.Дава съгласие за стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс за срок от 10 /десет/ години на общински имот – частна общинска собственост: килимарски цех, находящ се в с.Света Петка, УПИ І-347 в кв.25а по плана на с.Света Петка. Точната площ на сградите и дворното място ще се уточнят с възложеното геодезическо заснемане. 2.Началната месечна наемна цена за обекта е 1,49лв./кв.м. за сгради и 1,60лв./кв.м. за земя. 3.Избира комисия от общински съветници, в състав: ?  Костадин Шулев ?  Бельо Мандраджиев ?  Тодор Шейнов ?  Екатерина Каферинова Резерви: Тодор Ушев и Йордан Аршинков 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград да изпълни законоустановените процедури.

Й.Петрова В процедура по изпълнение. ПУП е приет от ОбС.Предстои обявяване на конкурса.
407/30.10.2012г. 1.Отпуска 34 000лв. /тридесет и четири хиляди лева/ за „Ремонт парната инсталация на ЦДГ „Детски рай” в гр.Велинград”. 2.Приема увеличение на Програмата за капиталови разходи и придобиване на ДМА за 2012г. на Община Велинград с 34 000лв. /тридесет и четири хиляди лева/. Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

П.Кондев В процедура. Предвижда се за изпълнение през настоящата финансова година.
408/30.10.2012г. Дава съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия НН 380 V в подземна кабелна линия НН 380 V през УПИ №V-общ., кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Арх.Енев В процедура.Дадена виза за изместване.Предстои издаване на разрешение СЛЕД УТОЧНЯВАНЕ ЗАПЛАЩАНЕ ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕВН, ТЪЙ КАТО ДКЕВР Е ОТКАЗАЛ ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД.

В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество.

Вл.Десподски Я.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?  Костадин Шулев ?  Александър Гагов ?  Дияна Кехайова ?  Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова   Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград          да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?  Костадин Шулев ?  Александър Гагов ?  Дияна Кехайова ?  Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс.   Г.Янев  След съдебни процедури е постъпило искане с вх.№028-01-127/  08.02.13г. от Йорданка Цокова за предприемане на действия от ОбС за вземане на решение, с което да се разрешат взаимоотношенията с общината.
29/31.01.2013г. Разрешава изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имот № 217060, горска територия в района на дейност на ДГС „Алабак”, местност „Гергьовица” по КВС на гр. Велинград, община Велинград, съгласно зеления и червения цвят на скицата с идейно предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земи от ДГФ, изготвена от ЕТ “Бучков – 91 – Васил Бучков”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   И.Николов В процедура по изпълнение.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ.
61/28.02.2013г. 1.Не възразява по изготвения и приет  помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001 с площ 606 кв.м. в местността „При Водата” 2.Задължава Кмета на Община Велинград по продължи процедурата по чл. 13 а от ППЗСПЗЗ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Д.Кафеджиева В процедура по т.2. Не са представени всички необходими документи, изискане с Протокол на Комисията по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
71/28.02.2013г Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод и електропровод през местен път №000023 и 000034 и през населено място Дренкова махала – имот 000016 по КВС на с.Бутрева, Община Велинград /за присъединяване към съществуващите мрежи на инвестиционно намерение – „Рибарник” в ПИ №005054, местност „Лалкова ливада” по КВС на гр.Велинград/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури.   И.Николов В процедура по изпълнение.
82/28.03.2013г. 1.Разрешава удължаване на договор за наем №144/07.05.2008 година за срок от 5 /пет/ години, считано от 18.03.2013 год. за 13 броя петна, върху които са монтирани 13 броя шкафове, захранващи телевизионна кабелна мрежа. 2.Определя месечна наемна цена за горепосочените петна увеличена с 60%, съгласно местоположението на петната по т.1 и таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.Преди сключване на Анекс към Договора за наем, да се изгради безплатен интернет в училищата и  детските градини в гр.Велинград  и Община Велинград. 4.При сключване на Анекс към Договора за наем да залегне и изгарждане на система за видеонаблюдение на гр.Велинград в срок до 1 година. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Б.Чинков Изпратено писмо до наемателите за изпълнение на т.3 и т.4  от решението.
85/28.03.2013г.   Одобрява извършената от правоспособен оценител Марина Димитрова Аврамова експертна оценка за определяне на справедливата пазарна стойност на  УПИ ІV-2904 в кв.353, ведно с построените в имота сгради, собственост на Община Велинград, съставляващи дружествен дял на Община Велинград в „Свежина” ООД. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Й.Петрова Изпратени уведомителни писма до съдружниците за направената оценка.
87/28.03.2013г. 1.Разрешава изработването на ПУП-ЧИ – ПР /изменение на улична регулация/ на с.Горна Дъбева, с.Биркова и с.Враненци, всичките в Община Велинград съгласно приложеният идеен проект. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   С.Бошнак В процес на изпълнение.Предстои разглеждане от ЕСУТ.
88/28.03.2013г. 1. Дава съгласието си в качеството на собственик на уличната мрежа ,относно  ПУП-ЧИ на ПР/изменение на улична регулация/ на с.Горна Дъбева,с.Биркова и с.Враненци, всичките в Община Велинград съгласно кафявия цвят в  представения проект. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1   С.Бошнак В процес на изпълнение. Предстои разглеждане от ЕСУТ
97/28.03.2013г. 1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №003007 по КВС на Велинград за УПИ, отреден за „За автосервиз, търговия и услуги” и парцеларни планове за нови трасета за водопроводно отклонение и ел.кабел НН, преминаващи през път от запад – ПИ №16002 и път от изток – ПИ №003013 и достигащи до ПИ №003007, с цел осигуряване на ВиК и ел. за ПИ №003007 местност „Тудора/Потока”, землище на гр.Велинград. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.   И.Николов В процедура по изпълнение.
113/25.04.2013г. 1.Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка. 2.ДАРЯВА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОБЩИНСКИ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ-  УПИ VІІ.”За Джамия”, с площ =956м2 в кв.11 по плана на с.Побит камък, община Велинград, област Пазарджишка (съгласно Скица №268/14.03.2013г.)  на:
  • Джамийското  настоятелство на с.Побит камък с БУЛСТАТ 121526008,община Велинград, област Пазарджишка, с  Председател Али Муса Мизурски.
   
М.Белухова Извършена процедура по заснемане и нанасяне на сградата на джамията във въпросния имот.Предстои изготвяне на нов АЧОС и сключване на дог. за дарение.
115/25.04.2013г. 1.Дава съгласие за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях. Конкурсът трябва да има за цел да определи предназначението на територията, разположението на елементите на градското обзавеждане, осветлението, както и архитектурния облик на съществуващите сгради. С този конкурс трябва да бъдат определени начина и режимите на застрояване на територията. 2.Краен срок  за представяне на идейните проекти – 30 септември 2013г. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Т.Пачалов ?  К.Шулев ?  Б.Мандраджиев ?  А.Мареков ?  Я.Денизов ?  Й.Аршинков ?  Р.Ходжов ?  С.Хисар ?  Ал.Гагов ?  Т.Шейнов ?  Зл.Златанов ?  Т.Ушев ?  Ек.Каферинова Резервни членове: Ис.Моллов и Г.Николов 4.Като членове на комисията да бъдат включени  и представители на гражданското общество и НПО, но не повече от 10 представители, избрани чрез жребий.   Арх.Енев В процедура.Подадено за подготвяне на идеен проект.
116/25.04.2013г. Определя награден фонд от 10хил.лв. за обявяване на архитектурен конкурс за идеен проект, който да определи визуалната представа за реконструкция и обновяване на съществуващите сгради, и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното градско пространство, включващо двете езера на Клептуза, /без парка/ и прилежащата им територия, включително и двата моста осигуряващи достъпа до тях,  разпределени както следва: І-во място   – 5 000лв. ІІ-ро място  – 3 000лв. ІІІ-то място – 2 000лв. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   Арх.Енев Ф.Ангелов В процедура по изпълнение.
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?  Ал.Гагов ?  А.Мареков ?  Р.Димов ?  Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов   Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
155/16.05.2013г 1.Разрешава изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот №136030 по КВС на Велинград за рибно стопанство и парцеларен план за ново трасе за ел.кабел НН, започващо в п.и.№136.42, преминаващо през път – п.и.№136.37 и достигащо до п.и.136030, местност „Башкова чука/Разса”, землище на гр.Велинград. 2.Дава съгласие и учредява право на преминаване за пътен достъп и право на прекарване на ел.кабел през общински имот №136.63 в размер на 27кв.м. от имота. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2.   И.Николов В процедура по изпълнение.
175/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -52кв.м. от имот, пл.№3649 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ ХVІ-3653 в кв.151 по плана на гр.Велинград, собственост на н-ци Георги Томов Христов и Павлина Стефанова Колчагова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.     Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
176/30.05.2013г. 1.Дава съгласие за откриване на процедура по придобиване на общински имоти чрез отчуждаване на: -10кв.м. от имот, пл.№4012 за улица „тупик”, проектирана за обслужване на вътрешен УПИ Х-4009 в кв.92 по плана на гр.Велинград, собственост на Стоимен Атанасов Денизов и Невена Стойчева Димитрова. 2.Упълномощава Кмета на Общината да извърши законоустановените процедури.   Г.Янев В процедура.Дадено за оценка.
180/30.05.2013г. Община Велинград в качеството на собственик на местен общински полски път № 151.037 и № 150.102, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450: 1. Разрешава изработване на ПУП – (Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура) – СХЕМА НА ПРОЕКТНО ТРАСЕ за прокарване на водопровод – водопроводно отклонение”, извън границите на урбанизирана територия, в полски път № 151.037 и № 150.102, публична общинска собственост, в местността „Санаториума”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 за водоснабдяване на п.и.№151.036, местност „Санаториума” землище гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Трасето започва от съществуващ а.ц. главен водопровод ?60 мм, преминаващ през п.и. № 150.102 в указана т.1 и продължава до п.и. № 151.036, като в парцеларния план е показано със зелен цвят. Чрез ново водопроводно отклонение ?40 мм ПВЦ, проектното трасе преминава през п.и. № 150.102 и № 151.037 – от т.1 до т.21 и от т.64 до т.67 в местността „САНАТОРИУМА”, землище гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Съгласно приложения парцеларен план проектираното ново трасе се включва във вече частично утвърдено трасе, захранващо п. и. № 150.036 с 4бр. нови водомерни шахти, утвърдено с решение № 424/29.11.2012г. и № 267/28.06.2012г. на Общински съвет-Велинград,община Велинград. Засегнатите имоти са показани в приложен регистър, както и баланси на видове територии. Сервитутът на новото водопроводно отклонение е1,24 м- по0,62 мот двете страни на оста, съгласно чл. 112, ал. 2, от Закона за водите. Показани са в приложение координатите на чупките на новото трасе /на оста и на сервитута/ с № от т. 1 до т. 21 и от т.64 до т.67, което е с дължина364,39 м. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т. 1.   И.Николов В процедура по  изпълнение.
227/27.06.2013г. 1.Задължава „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг”ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие, да извърши за своя сметка превключването на абонатите от старата към новата водопреносна мрежа в с.Бирково, с.Враненци и с.Чолаково в участъците от водомерните възли до жилищните сгради. 2.Сумата необходима за това в размер на 7 200,00 /седем хиляди и двеста лева/ да бъде отразена по съответния законов начин в счетоводството на дружеството през съответния период през който са направени разходите.   У-л ВКТВ Обекта е спрян. Превключването предстои.
       
       

Приети 119 броя решения.

В процедура по изпълнение за тримесечния период 113,115,116,150,155,175,176,180,227 – 9 броя

Ще бъдат проследени за изпълнение в следващи отчети.

ИЗГОТВИЛ: Я Петрова

Съгласувано с изпълнителите на решения

Коментарите са изключени!