ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1478/14.11.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

    Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ УПИ № ІІІ-общ. в кв. 419 по плана на гр. Велинград, като за сметка на същия се образуват два нови УПИ № ІІІ-общ. с площ от 226 кв.м. и УПИ № ХІ-общ. с площ от 226 кв.м. в същия квартал.  С проекта не се променя уличната регулация. Устройствената зона е за „Жилищно строителство”.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

14.11.2013 г.

Коментарите са изключени!