Обявление

                 На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 1497  от 18.11.2013г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за застрояване за УПИ ХІХ- 7178- „За хотел, ресторант,плувен басейн и атракционни заведения”  в квартал 229 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвижда ново  застрояване  до четири етажа с височина до12 м, плътност на застрояване -70% ,К инт. – 1,5 ,мин.озел.площ-30% и като се спазят всички нормативни отстояния от  съседните урегулирани поземлени имоти и съгласно червените линии, щрихи и цифри в скицата –проект .

   
Коментарите са изключени!