ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1529/22.11.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

   Изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна отреждането на урегулиран поземлен имот № ХХVІ-4465 и на УПИ № ХІХ-4465 в квартал № 650 по действащия план на гр. Велинград с ново, а именно урегулиран поземлен имот № ХХVІ-4465-„ЖС, търговия и услуги” и УПИ № ХІХ-4465-„ЖС, търговия и услуги” в квартал № 650 по действащия план на гр. Велинград, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.

   С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, сключено застрояване с УПИ № ХХVІ-4465-„ЖС, търговия и услуги” и УПИ № ХІХ-4465-„ЖС, търговия и услуги” в квартал № 650 като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти, с параметри на застрояване: кота корниз до 10 м, плътност на застрояване до 60 % и Кинт 1,2 , съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков”.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

22.11.2013 г.

Коментарите са изключени!