ПОКАНА

Програма за развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАНА

„МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.

Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г.:

Мярка

Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

259 092,50 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

88 959,06 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал  и въвеждане на превантивни  дейности”

90 000,00 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване    към неземеделски дейности”

75 525,67 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

204 488,80 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

104 937,50 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони“

30 670,45 лв. + остатък от предишни периоди на прием

Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“

37 048,60 лв. + остатък от предишни периоди на прием

  1. Период на консултиране при подготовка на Заявленията за кандидатстване:

От 22.11.2013 г. до 30.11.2013 г. в офиса на МИГ и по населени места по график изготвен от Изпълнителния директор на „МИГ- Белово, Септември, Велинград”.

  1. Период  на приемане на Заявленията за кандидатстване – от 01.12.2013 г. до 21.12.2013 г.  до 16:30 часа включително.

  1. Приемане и Регистриране на Заявления за кандидатстване ще се извършва на адрес:

гр. Белово, ул. „Орфей” № 4А, ет. 3 в офиса на МИГ (сградата на Община Белово).

Телeфон за контакти: тел/факс 03581/37-31; Мария Тодорова – Изп. директор 0879/812 850; Даниела Салкина – експерт по прилагане СМР 0879/812 854; Стефка Кръстева – експерт по прилагане СМР 0879/812 852.

По подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване документация по съответните мерки  от Стратегията за местно развитие, както и графика за извършване на консултации са публикувани на адрес: http://www.migbsv.com

Коментарите са изключени!