Обявление

     Община Велинград съобщава на основание чл.128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на подобрен устройствен план-план за улична регулация на кв. Крушата, кметство гр. Сърница. Проектът се намира в кметство гр. Сърница. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в едномесечен срок от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на община Велинград.

Коментарите са изключени!