Сесия 2013-11-28

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Разглеждане на Решение №347/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №358

Докл.:Д.Кехайова

 1. Разглеждане на Решение №348/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №359

Докл.:Д.Кехайова

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 на Решение №355 от 31.10.13г. на ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №360

Докл.:Д.Кехайова

 1. Финансов отчет на Контрольора за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград към 30.09.13г. РЕШЕНИЕ №361

Докл.:Ил.Димова

 1. Отчет за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №362

Докл.:д-р Ат.Ташев

 1. Отчетен доклад за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №363

Докл.:Б.Голомехов

 1. Отчет на Контрольора за дейността на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград през периода 01.01.13г. – 30.09.13г. РЕШЕНИЕ №364

Докл.:К.Накова

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. РЕШЕНИЕ №365

Докл.:Г.Янев

 1. Изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №366

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №367

Докл.:инж.Ст.Кърпачева, инж.Ат.Хрисчева

 1. Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г. РЕШЕНИЕ №368

Докл.:Н.Стефанова

 1. Ликвидиране на съсобственост и одобряване на оценка за продажба на общински имот пл.№8594 в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №369

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране на съсобственост и одобряване на оценка за продажба на 19/139ид.ч. от УПИ №ХІ-2854, 2855 в кв.137 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №370

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Ликвидиране съсобственост и одобряване на оценка за продажба на общински имот пл.№1139 в кв.53 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №371

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот УПИ №VІІ-5-ИВС в кв.2А по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №372

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба на УПИ №V-общ. в кв.89 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка за продажба. РЕШЕНИЕ №373

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Учредяване на възмездно отстъпено право на строеж за трафопост в УПИ ІХ-общ., кв.89 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка за ОПС. РЕШЕНИЕ №374

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Продажба на общински недвижим имот пл.№6342 от УПИ І-„Паркинг и услуги” в кв.397 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №375

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Изменение на Договор за ОПС от 01.04.1982г. РЕШЕНИЕ №376

Докл.:Г.Янев

 1. Предоставяне на недвижим имот, находящ се в м.”Орлино” в землището на гр.Сърница в собственост на Костадин Д.Цинев. РЕШЕНИЕ №377

Докл.:Г.Янев

 1. Предоставяне като обезщетение на имот в м.”Калище” в землището на гр.Велинград на н-ци Исмаил Ибр.Дидров. РЕШЕНИЕ №378

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода на „Голден груп” ООД за обект „Цветни оранжерии” в кв.354 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №379

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на „Роботика” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №380

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на ДП”Български спортен тотализатор” – София. РЕШЕНИЕ №381

Докл.:инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „РОЗЕТЛИВ-92” ООД гр.Велинград в кв.231 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №382

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на „АКВА ВИВА СПА” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №383

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода/сервитут на „БАЛНЕА РИЗОРТС” АД гр.София. РЕШЕНИЕ №384

Докл.: инж.М.Полежански, Г.Янев

 1. Разрешение за прокарване на трасе на подземен електропровод преминаващ през общински имот 065040 в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №385

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев 

 1. Изготвяне на ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия  от ТП „Детелина Христоскова” до нов трафопост в местност „Голяма мътница”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №386

Докл.:инж.Ил.Николов

 1. Изработване на ПУП за трасе на подземен водопровод в м.”Кутлата” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №387

Докл.:Ах.Байрактар, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на нов имот в кв.6 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №388

Докл.:инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на верни имотни граници на имот пл.№311, засягащи  границите на имоти пл.№311, 270, 307 и 308 в кв.21 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №389

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на нов имот в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, както и попълването на построената в имота двуетажна жилищна сграда. РЕШЕНИЕ №390

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на верните имотни граници на имот пл.№96, засягащи  границите на общински имоти без пл.№ в кв.9 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №391

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие за изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП засягащ УПИ №ІІІ-общ. в кв.419 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №392

Докл.: инж.Д.Кафеджиева, инж.Ил.Николов

 1. Одобряване на ПУП-план за регулация за УПИ №ХХІ-5849-общ. в кв.30 по действащия план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №393

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Одобряване на ПУП-схеми трасе за електрозахранване и водоснабдяване  в м.”Дренков дол”, землище с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №394

Докл.:Ив.Шулева, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие за изработване на ПУП- план за застрояване в имот №000199 в м.”Милеви скали” землище с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №395

Докл.:Ив.Шулева, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие за право на преминаване и учредяване на сервитут по трасе за нов подземен водопровод в м.”Мариница-Оранжериите” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №396

Докл.:Ив.Шулева, инж.Ил.Николов

 1. Одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация за УПИ №І-7340 в кв.10а по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №397

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с нови общински имоти пл.№8707 и №8708, образувани за сметка на имот пл.№2653 в кв.196 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №398

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие относно ПУП за изменение на регулацията в кв.5 по плана на с.Кандови, км.Пашови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №399

Докл.:С.Бошнак, инж.Ил.Николов

 1. Даване съгласие за изработване на проект за ЧИПРЗ на УПИ №І в кв.22 по плана на с.Побит камък, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №400

Докл.:С.Бошнак, инж.Ил.Николов

 1. По програмата за работа на ОбС:

45.1.Отчет по изпълнението на Програмата за управление на Община

Велинград за 2013г. – не представен.

45.2.Отчети на кметове на кметства и кметски наместници.

46.Изменение на Решение №302/26.09.2013г. на ОбС за отказ на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за извършване на услугата „водоподаване” по съществуващ общински водопровод за питейна вода на „Делектра” ЕООД гр.София. РЕШЕНИЕ №401

      Докл.:Р.Ходжов

47.Предварителен договор №562/10.09.13г. за прехвърляне на собственост и изменение на регулацията в кв.34 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №402

      Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

48. Молба за разрешение за узаконяване на две селскостопански сгради построени в м.”Бучемиша”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №403

      Докл.:Ал.Гагов

49.Отдаване под наем на общински имот, находящ се в кв.10 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №404

      Докл.:Н.Бозов

Коментарите са изключени!