РЕШЕНИЕ №358

Относно: Разглеждане на Решение №347/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

На основание чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 и чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, поради това, че имота няма характер за задоволяване на обществени потребности и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            19

0

8

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Потвърждава Решение №347/31.10.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №2 от дневния ред, по вх.№800/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!