РЕШЕНИЕ №359

Относно: Разглеждане на Решение №348/31.10.13г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

На основание чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Изменя Решение №348/31.10.2013г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област, както следва:

1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на следните поземлени имоти-частна общинска собственост по КВС за землището на гр.Велинград:

    -имот пл.№011028 с площ 0.864дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №379/29.01.2004г.

    -имот пл.№011029 с площ 1.105дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №380/30.01.2004г.

    -имот пл.№011030 с площ 0.850дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №381/30.01.2004г.

    -имот пл.№011031 с площ 0.851дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №382/03.02.2004г.

    -имот пл.№011032 с площ 0.279дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №383/03.02.2004г.

    -имот пл.№011033 с площ 1.207дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №384/03.02.2004г.

    -имот пл.№008127 с площ 0.300дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №721/15.07.2013г.

    -имот пл.№085104 с площ 1.633дка;НТП-нива;м.”Реповица”;АЧОС №152/21.09.2006г.

            Останалите непосочени в т.1 поземлени имоти отпадат.

2.Одобрява пазарната оценка от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за продажба чрез публично оповестен явен търг на следните поземлени имоти-частна общинска собственост по КВС за землището на гр.Велинград, която да бъде начална цена на търга:

            -имот пл.№011028 с площ 0.864дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №379/29.01.2004г. в размер на 1 300 лв./хиляда и триста лева/.

             -имот пл.№011029 с площ 1.105дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №380/30.01.2004г. в размер на 1 658 лв./хиляда шестстотин петдесет и осем лева/.

-имот пл.№011030 с площ 0.850дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №381/30.01.2004г. в размер на 1 275 лв./хиляда двеста седемдесет и пет лева/.

             -имот пл.№011031 с площ 0.851дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №382/03.02.2004г. в размер на 1 277 лв./хиляда двеста седемдесет и седем лева/.

              -имот пл.№011032 с площ 0.279дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №383/03.02.2004г. в размер на 420 лв./четиристотин и двадесет лева/.

              -имот пл.№011033 с площ 1.207дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №384/03.02.2004г. в размер на 1 810 лв./хиляда осемстотин и десет лева/.

            -имот пл.№008127 с площ 0.300дка;НТП-нива;м.”Анезица”;АЧОС №721/15.07.2013г. в                                   размер на 540 лв./петстотин и четиридесет лева/

             -имот пл.№085104 с площ 1.633дка;НТП-нива;м.”Реповица”;АЧОС №152/21.09.2006г. в размер на 1 633 лв./хиляда шестстотин тридесет и три лева/.

   Останалите непосочени в т.2 пазарни оценки отпадат.

   т.3. Остава непроменена.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №3 от дневния ред, по вх.№801/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!