РЕШЕНИЕ №360

Относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 на решение №355 от 31.10.2013г
.

На основание чл.21 ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от Административно процесуалния кодекс, чл.77 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Поправя очевидна фактическа грешка в т.1 на решение №355 от 31.10.2013г., протокол №16 на Общински съвет – Велинград, където вместо:

   1. Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез публично оповестен конкурс на петна за поставяне на до 33 броя, но не по-малко от 20 временни преместваеми обекти за търговия- еднотипни павилиони, по смисъла на чл.56 и сл. от ЗУТ в общински имоти- публична общинска собственост по одобрена нарочна схема за поставяне и по одобрен проект, извън визията, одобрена с Решение №170/27.03.2008 г. на ОбС- Велинград.

            Следва да се чете:

            1.Дава съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестен конкурс на петна за поставяне на до 20броя временни преместваеми обекти за търговия – еднотипни павилиони, по смисъла на чл.56 и сл.от ЗУТ в общински имоти – публична общинска собственост по одобрена нарочна схема за поставяне и по одобрен проект, извън визията, одобрена с Решение №170/27.03.2008г. на ОбС – Велинград.

            Настоящето Решение е неразделна част на Решение №355 от 31.10.2013г., протокол №16 на Общински съвет – Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №4 от дневния ред, по вх.№797/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!