РЕШЕНИЕ №361

Относно: Финансов отчет на Контрольора за дейността на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград към 30.09.13г.  

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА,   чл.43, ал.3  от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Отлага за следващо заседание разглеждането на финансов отчет на Контрольора за дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград към 30.09.2013г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №5 от дневния ред, по вх.№823/21.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!