РЕШЕНИЕ №363

Относно: Отчетен доклад за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

 

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.22, чл.43, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            16

2

10

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Приема Отчетен Доклад за трето тримесечие на 2013г. на Управителя на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №7 от дневния ред, по вх.№809/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!