РЕШЕНИЕ №364

Относно: Отчет на Контрольора за дейността на „ВКТВ”ЕООД гр.Велинград през периода 01.01.13г. – 30.09.13г.

На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.43, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

5

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет на Контрольора за дейността на  „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за периода 01.01.2013г. – 30.09.2013г.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №8 от дневния ред, по вх.№808/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!