РЕШЕНИЕ №365

Относно: Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            І.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013г., както следва:

            1.В част „Продажби” т.1.По чл.35, ал.1, раздел „Имоти във Велинград” с текста:

УПИ І-общ., с площ от 444кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №105/1999г.

УПИ ХІV-общ., с площ от 322кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №110/1999г.

УПИ ХV-общ., с площ от 352кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №111/1999г.

2. В част „Замяна и прекратяване на съсобственост”, т.”е” с текста:

Имот пл.№1139 с площ от 124кв.м., попадащ в УПИ ХХХІІІ в кв.53 по плана на гр.Сърница, АЧОС №751/31.10.2013г.

19/139ид.ч. от УПИ ХІ-2854, 2855, целият с площ от 139кв.м. в кв.137 по плана на Велинград, АЧОС №750/18.10.2013г.

Имот пл.№78 с площ от 55кв.м., попадащ в УПИ Х-78,53 в кв.11а по плана на с.Долна Дъбева, АЧОС №752/04.11.2013г.

Имот пл.№8594 с площ 1 301кв.м., попадащ в УПИ ХХІV-1418, 2991 в кв.101 по плана на гр.Велинград, АЧОС №753/05.11.2013г.

/обявено на табло за обяви под №278/07.11.2013г. и на интернет страницата  на Общината на 07.11.2013г./

3. Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на дела на Общината:

УПИ ІІ с площ от 322кв.м. в кв.2071 по плана на Велинград, АЧОС №106/1999г.

Очаквани приходи, както следва:

От продажби по т.1 – около 39 130лв.

От продажби по т.2 – около 48 180лв.

Общо очаквани приходи: около 87 310лв.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №9 от дневния ред, по вх.№804/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!