РЕШЕНИЕ №366

На основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, с цел изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г.,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

                        Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

І.Дава съгласие с така предложените изменения на «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г».

1.Отменя точки от «Програма за капиталови разходи на община Велинград за 2013г» в раздел «Б», параграф 5300, точка 6.

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

 

№ по ред

Наименование на обекта

План 2013г.

/лева/

Източници на финансиране

Субсидия от РБ

/лева/

Собствени приходи

/лева/

Преходен остатък /лева/

 

/лева/

§ 40

/лева/

Б.

Придобиване на ДМА през 2013г.

 

 

 

 

 
I I I Придобиване на нематериални ДА – §5300

 

 

 

 

 

.

Картотекиране и паспортизиране на дървесната растителност

9 600

9 600

 

2. Изменя точки 8 от § 5200 в раздел «А» и т. 16 от § 5200 в раздел «Б», както следва:

           

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

№ по ред

Наименование на обекта

План 2013г.

/лева/

Източници на финансиране

Субсидия от РБ

/лева/

Собствени приходи

/лева/

Преходен остатък /лева/

 

/лева/

§ 40

/лева/

А

Не разплатени задължения към 01.01.2013г.

 

 

 

 

 

I I

Придобиване на ДМА – §5200

 

 

 

 

 

8.

НСН на обект ”Път с. Света Петка – с. Всемирци”

2 400

2 400

 

Б.

Придобиване на ДМА през 2013г.

I I.

Придобиване на ДМА – §5200

16.

Проектиране и НСН на обект “Реконструкция на ВиК мрежи на улици “Александър Стамболийски” и “Юндола” в гр. Велинград”

33 700

100

33 600

 

 

3. Премества обекти от параграф в параграф както следва:

3.1 в «А – Не разплатени задължения към 01.01.2013г.» ;

- 1. „Основен ремонт на улици в община Велинград с подобекти” от §5200 – Придобиване на ДМА в § 5100 – Основен ремонт;

- 2. “Геоложки доклад за водопровод и канализация на с. Пашово” от §5300 – Придобиване на нематериални ДА в §5200 – Придобиване на ДМА;

3.2 в “Б – Придобиване на ДМА през 2013г.”:

- 12. “Ремонт на улици гр. Велинград” от §5200 – Придобиване на ДМА в § 5100 – Основен ремонт;

- 11. “Изготвяне проект на път с. Абланица – с. Магерово”  от §5300 – Придобиване на нематериални ДА в §5200 – Придобиване на ДМА;

               Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №10 от дневния ред, по вх.№802/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                                                                                            /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!