РЕШЕНИЕ №367

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските
дружества.

На основание чл.21 ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4 от ЗОС и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

Отлага за следващо заседание изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №11 от дневния ред, по вх.№810/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!