РЕШЕНИЕ №368

Относно: Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинг
рад – 2013г.

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            28

0

0

28

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

   Приема Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г.

   Приложение: Отчет по изпълнение на План за интеграция на ромите в Община Велинград – 2013г.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №12 от дневния ред, по вх.№791/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОТЧЕТ

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ЗА 2013Г.

Годишният план за интеграция на ромите в Община Велинград – декември 2012 – декември 2013г. е конкретен план за действие в съответствие с Националната стратегия за интегриране на ромите / 2012 – 2020 / и Плана за действие към Стратегията, Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.”, „Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество”.

Плана за интеграция на роми в община Велинград е за срок от една година и е програмен документ, който кореспондира с приетата с решение № 255/31.05.2012г. Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства – 2012 – 2015г. и Годишния план към нея.

Плана за интегриране  на роми в община Велинград е приет с решение № 414 /29.11.2013г. на Общински съвет Велинград.

В съответствие с изброените документи Плана за интеграция на роми в Община Велинград  има следните приоритетни области:

  • ОБРАЗОВАНИЕ,
  • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,
  • ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ,
  • ЗАЕТОСТ,
  • ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ,
  • КУЛТУРА

Ромското население на общината е съсредоточено в махалите Анезица, Асфалтова база и Буков дол, компактно ромско население има съсредоточено и в ромската махала в с. Драгиново.

В квартал  Анезица, който попада извън регулация, населението няма достъп до функционираща водопроводна и канализационна мрежа. Жилищните условия са примитивни и създават предпоставки за риск от социално изолация.

Ромският етнос е  вторият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 2 141души според самоопределянето на лицата, с относителен дял от 6.6 %, при средно 4.9 % за страната.  Хората от мал;инствената група живеят в обособени квартали, които се характеризират с лоша инфраструктура,наличие на незаконно строителство, бедност, ниска степен на образование, отпадане на децата от училище, ниска степен на здравно обслужване, висока безработица, липса на спортни мероприятия и съоръжения за тяхното провеждане.

През2013 г. изпълнението на Плана за интегриране на ромите   в Община Велинград и изпълнението на дейностите по него имаха крайна цел да се облекчи  достъпа на целевата група до социални , здравни услуги и услуги за заетост, както и осигуряване на подкрепа за образование.

1. ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

Бедността и социалната изолация сред ромската общност затрудняват достъпа до качествено образование и прилагането на интеграционни мерки чрез образованието.

Социалното изключване на ромските рискови семейства е причина за изолация на  деца и ученици в детските градини и училищата   в отделните групи и паралелки и за  затруднена адаптация на деца от ромски произход в детската градина и началното училище. Всички изброени фактории затрудняват обхващането на ромските деца в групи в детските заведения.

            По отношение на задържането на децата в училище и намаляване на броя на отпадналите ученици от ромската общност, Община Велинград провежда последователна политика за подобряване на условията за възпитание и обучение в детските градини и училищата, в които се обучават ромските деца – извършени цялостни ремонтни дейности в ОУ « Неофит Рилски « и ОУ « Георги Бенковски» по проект « Красива България» и в СОУ « М. Драгинов» и ЦДГ « Еделвайс» по проект « Енергийна ефективност».

От 09.04.2013г. до 07.2014г. в Община Велинград се изпълнява проект по ОП « Развитие на човешките ресурси» по операция «Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение». Проекта се изпълнява от фондация « Европейски център за еко и агро туризъм – България « с партньори от Община Велинград – ЦДГ „Еделвайс”и ОУ „Неофит Рилски” гр. Велинград и от Община Ракитово – ОДЗ „Митко Палаузов” и СУ „Климент Охридски” гр. Ракитово. Пълното наименование на проекта е РАННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ЗА ПО-УСПЕШНАТА ИМ БЪДЕЩА СОЦИАЛНА И ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ

Проектът работи за налагането на устойчива тенденция за трайно обхващане на децата и учениците от етническите малцинства в образователно- възпитателния процес, като за постигането на тази цел използва интегрирани и иновативни форми на дейност, съобразени с особеностите на етноса.

            Проектът залага и на комплексната работа в общността и привличането на родителите като съмишленици на педагогическите екипи в детските градини и училищата, които посещават децата. По тази причина е отделено сериозно внимание на създаването на иновативни форми за работа с родителите, за да бъдат изведени от позицията на атакувани и критикувани и поставени в позицията на съдеятели.

Целевата група по проекта са деца и ученици от ромския етнос и техните семейства – 170 деца и ученици, 65 родители и 25 специалисти.

Към настоящият момент по проекта са изпълнени следните дейности:

- определени са списъците на децата по интерес, целевите и фокус-групите;

- проведе се социологическото проучване цял ден с “трудни” родители в училището и детската градина в Чепино от “Алфа рисърч”, лично водено от Боряна Димитрова – мина при голям интерес.

- определени са специалистите, които ще проведат първоначалнато обучение на деца от “Неофит Рилски” в 7 области, дорвообработване, компютър, шивачество, обущарство, масаж, козметика, фризрьорство. Със специалистите са сключени вече договори.

За задържането на децата от ромския етнос в училище допринасят социални мерки, като  осигуряване на столово хранене, осигуряване на групи за самоподготовка, осигуряване на безплатни учебници и помагала , както и подобряване на материалната база в училищата и детските градини, където се обучават роми.

В общината са разкрити и някои социални услуги, които в голямата си част са насочени съм  към децата от рискови семействакато им оказват подкрепа.В целевата група попадат в голяма степен и ромски семейства.

В ЦОП се предоставя услугата „Училищна подкрепа” насочена към деца с риск да отпаднат от образователната система. Дейностите имат за цел да повишат мотивацията на децата към учебния процес чрез включването им в ателиета по интереси и оказване на специализирана помощ при подготовката на уроците. Работи се и с родителите на деца в предучилищна възраст, относно мотивирането им за записването на децата в детска градина. След постъпване на сигнал в отдел “Закрила на детето” и оценка на потребностите на детето и семейството се изготвя направление с цел насочване към ЦОП.

По отношение на подобряване на дейностите и условията за предоставяне на комплексни услуги на рискови общности и семейства вкл. и на мобилни услуги, възможностите и капацитета на общината значително ще се подобрят с разкриването на Център за социално включване «Развитие « по проект « Социално включване « със средства от Световната банка. В центъра до края на 2013г. ще се предоставят консултативни, здравни, социални и услуги за ранно детско развитие на потребителите. – включително и за семейства от ромската общност.

Приложените мерки имат въздействие по отношение на:

- разширен достъп на децата до образователни услуги

- мотивацията на децата и родители за обхват от образователната система

2.ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми

В община Велинград работят двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи – профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение и др. Медиаторите работят съвместно с община, лични лекари, ръководства на училища и детски градини. Изключително полезна е дейността им за записване на децата в групи в детска градина, за работа със семейства на отпаднали от училище деца, за изготвяне на списъци за прегледи, ваксини и др. масови профилактични дейности.

За отчетния период със съдействие на медиаторите и Националната мрежа на здравните медиатори са подсигурени спирали за 40 желаещи жени от общността, като са им направени и профилактични прегледи при специалист.

По предложение на Националната мрежа на здравните медиатори е иницирано теренно проучване на уязвимите малцинствени групи – роми в общината. Здравните медиатори започнаха анкетиране, по въпросник изготвен от експерт – социолог. Резултатите от анкетите ще бъдат анализирани с методите на статистическа обработка и ще бъдат предоставени за ползване на общинска администрация. Данните ще дадат възможност за ефективно планиране на дейности по интегриране на ромския етнос.

По отношение на здравето на децата от рискови общности, най-вече ромската общност в Анезица и Асфалтова база, дейността на здравните медиатори с работни места в ОУ «Неофит Рилски« и ОУ «Георги Бенковски« подпомага семействата и личните лекари, както и учителите за провеждане на имунизационни кампании, кампания за ваксина срещу рак на маточната шийка, подпомагане на педагозите в детските градини за връзка със семействата в риск и посещаването на децата в детската градина.

Приложените мерки имат въздействие по отношение на:

- увеличен брой ромски деца записани в детски градини и училища

- увеличен брой лица с профилактични прегледи

- увеличен брой лица, получили  здравни услуги

- увеличен брой деца с поставени ваксини

- подобрена среда за достъп до здравни услуги и превантивни програми

3.ПРИОИРИТЕТ ЗАЕТОСТ

Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

По данни от Дирекция „ Бюро по труда „ за  2013г общо 180 лица са включени в дейности по плана за изпълнението на програмата „ Десетилетие на ромското включване „ – както следва:

Дейност „ Повишаване конкурентността и осигуряване на заетост на ромите на пазара на труда „

-         „ Повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработни роми „ – 20 лица – 7 за повишаване на мотивация за търсене на работа и 13 за професионална квалификация.

-         Осигуряване на заетост на ромите  – 157 лица в т.ч. 140 включени в програми и проекти, 78 в НП „ ОСПОЗ „, 53 в ОП „ РЧР „

-         Включени в насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта – 1 лице

-         Устроени на работа на първичен пазар на труда – 16 лица

Осигуряването на заетост чрез подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда е важен и основен инструмент за постигане на социалното включване на етноса.

 По НП “ОСПОЗ” през 2013г..са стартирали по 5 проекта, от които 4 в община Велинград.  В следствие, нововключени в заетост по Програмата през годината са 1 151 лица, основна част от които подлежат на социално подпомагане. От включените по Програмата лица – 885 са в аварийни дейности и 266 в общополезни дейности, като 70% са от ромския етнос.

Приложените мерки имат въздействие по отношение на:

- осигуряването на заетост чрез подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда е – осигуряването на заетост е с пряк ефект към социалното включване на етноса.

4.ПРИОРИТЕТ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

За отчитания период е извършена оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инфраструктурата. За постигане на подобряване на жилищните условията, при които живеят ромските семейства са извършени съответните процедури съгласно ЗУТ   и  кв. Асфалтова база е включен в Единен кадастрален план.

Приложените мерки имат въздействие по отношение на:

- узаконяване на жилищата

- регистрация с постоянен адрес

- издаване на лични документи

- осигурен достъп до социално подпомагане

- осигурени и реализирани възможности за включване в ивфраструктурни проекти

-  включени в проект „ В подкрепа за следващият програмен период „ с проектиране на техническа инфраструктура

-водоснабдяване

-канализация

-улична мрежа

-благоустрояване

За подобряване на жилищните условия са предоставени общински терени за жилищно строителство, с процедури за преотреждане и нов подробен устройствен план.

5. ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

Рисков фактор в ромските семейства е съжителстване  на малолетни или непълнолетни с пълнолетни лица. За периода в отдел “Закрила на детето” се работи по 28 случая За всеки такъв случай се образуват полицейски производства по смисъла на чл.191 от НК и е подаден сигнал до Районна прокуратура. С малолетните и непълнолетните се осъществява продължителна планирана работа от Център за обществена подкрепа.

            С активното участие на ЦОП бе реализиран проект „Моят живот – моя отговорност”” ,  по програма за развитие на деца и младежи „Дъга” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Програмата бе осъществена в партньорство с Фондация „Оук” Щвейцария и Фондация „Велукс” Дания. В община Велинград, проектът се реализира от Фондация „Социални практики в общността”  и  Фондация „Стъпка по стъпка” София. В проекта участваха деца и младежи на възраст от 14 до 16 години от  6 училища във Велинград в т.ч. и от ромския етнос.

По предложение на Национален център за развитие на ромите в РБ в процес на формиране е Консултативен ромски съвет по сигурността с широко участие на лица от етноса. С дейността си Съвета ще подпомага държавните и общински институции за провеждане на интеграционни мерки сред ромите и социалното им включване – подобряване на битовите условия, трудова заетост, достъп до социална и  правна защита, консултативна дейност.

6. ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество

През изтеклия период продължиха дейностите по проект „Бъдете с Нас и Ний сме като Вас”, в който ОДК е партньор. Приоритет в него е интегрирането на деца със СОП, вкл. деца ученици в ПУ „ Драган Манчов „ – в голямата си част ромски деца. По проекта се проведоха съвместни занимания ежеседмично- школа по изобразително изкуство и школа по музика. Много добре се посрещна съвместната изложба „Наниз от детски мечти” гостува през месец октомври , заедно със своите малки творци и ръководители в  Информационното бюро на  Европейски парламент – гр.София. Тази дейност набира скорост и вече в традиционните участия на децата  от ПУ „Драган Манчов” , ОУ „ Неофит Рилски” и ОУ „Г. Бенковски” в  изложби на ОДК и конкурси : „Коледни настроения”, „Мартичка”- за изработване на мартеници с рекорден брой експонати и „Великденски писани яйца от Чепински край”. Радостен е фактът, че деца в неравностойно положение спечелиха заслужено първи места и награди в конкурсите.

            През изтеклия период ОДК организира множество коледни концерти за децата от училищата: „ОУ „Неофит Рилски”, голям концерт под надслов „Бъдете част от коледната магия” .Особено трогателна бе съвместната , традиционна инициатива с ОЗД „За децата от ОЗД с много любов” – коледна програма за подлежащите , завършила с подаръци и почерпка.

            За да помогнат на деца в неравностойно социално положение ДЮВИШ ” Звънче”  организираха благотворителен концерт.

           ЦОП организира занимания по интереси с цел осмисляне на свободното време на децата с полезни и приятни занимания. Към Центъра функционират следните ателиета – Детска анимация, Сръчко, Фотография, Красива всеки ден. В ателиетата са обхванати деца от ЦНСТ и деца от рисковите общности клиенти на ЦОП. С изработените от децата сувенири и мартеници ЦОП участва в традиционни благотворителни инициативи.

 За децата  от ЦНСТ, в голямата си част  от ромски произход, се организираха летен лагер в курорта Слънчев бряг, ползване на Централния градски плаж, екскурзии до различни забележителности в околията на Велинград /Цепина, Банско, Войнишка поляна,/. Посещение на въжена атракция гр. Ракитово. Всичко това допринася за социализирането на децата и тяхната подготовка за самостоятелен живот.

            Планираните и проведени културни и спортни мероприятия, както и дейностите през свободното време, допринасят за повишаване на самочувствието, самооценката, социализацията и интеграцията на децата от ромската общност, насочени към услугите – ЦОП  и ЦНСТ.

С деца от ромския етнос с увреждания, работи екипът на ДЦДМУ “Надежда”. За интегрирането на децата допринасят различни прояви – спортни, художествено – музикални и занимания на открито.

            През отчетния период децата, записани в изнесената паралелка към ПУ „Драган Манчов” гр. Велинград продължават работата за интегриране на деца със СОП в извънкласните дейности.

            През изминалата учебна 2012/2013 година учениците от ПУ „Драган Манчов” са включени в проект BG 051РО001 – 4.2.05.0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ – „УСПЕХ“, като  деца от групата ПДМУ ІІ-VІ клас работеха в клуб „ВЪЛШЕБСТВОТО НА ХАРТИЯТА И БОИЧКИТЕ“. Целта на заниманията в клуба бе да осмисли свободното време на учениците, чрез извънкласни и извънучилищни форми на работа. Използвайки техните интереси, способности и потребности  се повиши мотивацията им за учене.

ПУ обхваща ученици със СОП, които в голям процент идват от ромски семейства. Училището предоставя образователни услуги, като в същото време има съществен принос към интеграционните дейности за етноса и подпомага семействата при отглеждането и възпитанието на децата.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:

-         Поддържане на широк спектър от услуги за рискови семейства, в т. ч. ромски

-         Предстоящо увеличаване на капацитета за предоставяне на комплексни услуги за училищна, здравна и социална подкрепа по проект „ Социално включване „, по който целевата група е в голямата си част ромски семейства.

-         Развита мрежа от културни, спортни и др. мероприятия с включващ социален и образователен ефект

-         Добра практика – Узаконяването на жилищата в кв. Асфалтова база има последващ положителен ефект по отношение на достъпа до услуги, до социално подпомагане. Изготвения кадастрален план на квартала е необходимо условие за включване на  в проекти за подобряване на цялостната инфраструктура

ПРЕПОРЪКИ

-         Насочване на дейности по подобряване на условията на живеене на етноса

-         Натрупаният опит през текущия програмен период, свързан с разработване и управление на проекти финансирани от ЕС да бъде използван в максимална степен  през следващия програмен период и за реализирането на проекти, свързани с интеграцията на ромите.

Коментарите са изключени!