РЕШЕНИЕ №369

Относно: Ликвидиране на съсобственост и одобряване на оценка за продажба на общински имот пл.№8594 в кв.101 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА; чл.15, ал.3, ал.5 от ЗУТ; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.38, ал.1, т.9, чл.44, ал.1, т.6 и т.7, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; Доклад и чл.22, ал.3 от ЗОС,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :

- общински имот, представляващ имот пл. № 8594  ( осем хиляди петстотин деветдесет и четири ) с площ1301 кв. м. ( хиляда триста и един кв. м. ), попадащ в  УПИ № ХХІV ( двадесет и четири – римско ), отреден за имоти пл. № 1418 ( хиляда четиристотин и осемнадесет ) и пл.№ 2991 ( две хиляди деветстотин  деветдесет и едно) – „За бензиностанция и газстанция, търговия и услуги”  в кв. 101 ( сто  и едно ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 753 / 05.11.2013  год. на  „БЕЕВ ГРУП” ООД с управител БОНКА АТАНАСОВА БЕЕВА .

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. ноември 2013год. в размер на 35130,00 лв. (тридесет пет хиляди сто и тридесет лв.) без ДДС за заплащане от „БЕЕВ ГРУП ООД” с управител БОНКА АТАНАСОВА БЕЕВА .

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №13 от дневния ред, по вх.№766/14.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!