РЕШЕНИЕ №370

Относно: Ликвидиране на съсобственост и одобряване на оценка за продажба на 19/139ид.ч. от УПИ №ХІ-2854, 2855 в кв.137 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; Доклад и чл.22, ал.3 от ЗОС,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            21

0

2

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :

- 19/ 139 ид. ч.  ( деветнадесет върху сто тридесет и девет ид. ч.  ) от УПИ № ХІ ( единадесет – римско ) отреден за имоти  с пл. № 2854 ( две хиляди осемстотин петдесет и четири ) и пл. № 2855 ( две хиляди осемстотин петдесет и пет ) целият с  площ139 кв. м. ( сто тридесет и девет кв.м.) находящ се в кв.137 ( сто тридесет и седем )  по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 750 / 18.10.2013  год. на ИВАН  ВАСИЛЕВ  ПОХЛУПКОВ И ЙОРДАН  БОРИСОВ  ТРИФОНОВ .

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. октомври 2013год. в размер на 855,00 лв. ( осемстотин петдесет и пет лв.) без ДДС за заплащане от ИВАН  ВАСИЛЕВ  ПОХЛУПКОВ И ЙОРДАН  БОРИСОВ  ТРИФОНОВ .

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №14 от дневния ред, по вх.№764/13.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!