РЕШЕНИЕ №371

Относно: Ликвидиране съсобственост и одобряване на оценка за продажба на общински имот пл.№1139 в кв.53 по плана на гр.Сърница.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; Доклад и чл.22, ал.3 от ЗОС,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            25

0

0

25

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   :

- общински имот, представляващ имот пл. № 1139 ( хиляда сто тридесет и девет ) с площ 124 кв. м. ( сто двадесет и четири  кв. м. ), попадащ в  УПИ № ХХХІІІ ( тридесет и три -римско), отреден за имоти пл. № 1078  ( хиляда седемдесет и осем ) и пл.№ 1139 ( хиляда сто тридесет и девет  ) в кв. 53 ( петдесет и три ) по плана на гр. Сърница , частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 751 / 31.10.2013 год. на  РЕДЖЕП  АХМЕД  МОЛААХМЕД и АЙШЕ  СЮЛЕЙМАН  МОЛААХМЕД  .

2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. ноември 2013год. в размер на 744,00 лв. ( седемстотин четиридесет и четири лв.) без ДДС за заплащане от РЕДЖЕП  АХМЕД  МОЛААХМЕД и АЙШЕ  СЮЛЕЙМАН  МОЛААХМЕД .

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №15 от дневния ред, по вх.№770/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!