РЕШЕНИЕ №372

Относно: Продажба на общински недвижим имот УПИ №VІІ-5-ИВС в кв.2А по плана на с.Юндола.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА; Доклад; чл.35, ал.3 от ЗОС;  чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            27

0

0

27

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  УПИ № VІІ  (седем-римско )–5-ИВС, квартал 2А ( две А ) с площ806 кв. м. (осемстотин и шест кв. м.) по плана на с. Юндола, община Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 746 / 30.09.2013 год. на НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА и ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА.

2.ОДОБРЯВА цена от 20 лв./кв.м. без ДДС за  заплащане от НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧИНОВА и ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА, с.Юндола, общ. Велинград на стойност 16120лв. без  ДДС ( шестнадесет хиляди стои двадесет лева без ДДС ).

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №16 от дневния ред, по вх.№750/01.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!