РЕШЕНИЕ №373

Относно: Продажба на УПИ №V-общ. в кв.89 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка за продажба.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.35, ал.1 от ЗОС,  във връзка с чл.22, ал. 3 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане, и управление на общинското имущество на Община Велинград, по чл. 8, ал.2 от ЗОС , Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            26

0

0

26

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг   на 1 бр.(един  бр.) урегулиран  поземлен  имот по плана на с.Драгиново,общ.Велинград:

-         УПИ №V(пет -римско)-общ. с площ 410(четиристотин и десет)кв.м., кв.89 (осемдесет и девет), общинска собственост,съгласно  АЧОС № 747/10.10.2013 год.

 2.Одобрява оценката на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от м.ноември 2013 год.за продажба чрез публично оповестен конкурс на урегулиран  поземлен  имот УПИ №V(пет-римско)-общ. с площ 410(четиристотин и десет)кв.м., кв.89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,общ.Велинград като начална цена в размер на 2870 лв.(две хиляди осемстотин и седемдесет лв.) без ДДС.

            3.Избора комисия в състав:

……………………………

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №17 от дневния ред, по вх.№762/13.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!