РЕШЕНИЕ №374

Относно: Учредяване на възмездно отстъпено право на строеж за трафопост в УПИ ІХ-общ., кв.89 по плана на с.Драгиново и одобряване на оценка за ОПС.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4, чл.41,ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, чл.62,ал.2 от ЗЕ, Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

  1.Учредява възмездно отстъпено право на строеж за трафопост с площ 6(шест) кв.м. в УПИ№ІХ(девет-римско)-общ.,целият с площ 64 (шестдесет и четири )кв.м. в кв. 89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,община Велинград .

   2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за учредяване на отстъпено право на строеж за трафопост с площ 6(шест) кв.м в УПИ№ІХ(девет-римско)-общ.,целият с площ 64 (шестдесет и четири )кв.м. в кв. 89(осемдесет и девет) по плана на с.Драгиново,община Велинград, възмездно, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№748/10.10.2013год. в размер на 36лв.(тридесет и шест лв.) без ДДС за заплащане от„ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, КЕЦ-Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №18 от дневния ред, по вх.№773/15.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!