РЕШЕНИЕ №375

Относно: Продажба на общински недвижим имот пл.№6342 от УПИ І-„Паркинг и услуги” в кв.397 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21,ал.1,т.8, ал.2 от ЗМСМА, Доклад; чл.35, ал.3 от ЗОС;  чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот -  имот пл. № 6342 ( шест хиляди триста четиридесет и две ) от УПИ № І  ( едно-римско )–„За паркинг и услуги” -8527 ( осем хиляди петстотин двадесет и седем ), квартал 397 ( триста деветдесет и седем ) с площ180 кв. м. ( сто и осемдесет  кв. м. ) по плана на гр. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 600 / 06.06.2011 год. на „КЛЕПТУЗА  ЛИМИТИД”  ЕООД , ЕИК ….. с едноличен собственик  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ.

2.ОДОБРЯВА оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за  заплащане от „КЛЕПТУЗА  ЛИМИТИД”  ЕООД , ЕИК ….. с едноличен собственик  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАДИНОВ   – гр. Велинград на стойност 13500,00 лв. с ДДС ( тринадесет хиляди и петстотин  лв. с ДДС ).

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №19 от дневния ред, по вх.№786/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!