РЕШЕНИЕ №376

Относно: Изменение на Договор за ОПС от 01.04.1982г.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.20а от ЗЗД, във връзка с Договор за отстъпено право на строеж от 01.04.1982г., Решение №285/30.07.2009г. на ОбС – Велинград и Анекс към Договор за ОПС  от 01.04.1982г. №333/19.08.2009г., Удостоверение за идентичност на имот №709 от 21.08.2009г. на кметство с.Света Петка и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            Дава съгласие за корекция на договор за отстъпено право на строеж от 01.04.1982г. между ОбНС – Велинград и Стефан Ивов Шондров, идентичен със Сюлейман Ибрахим Сунай, съгласно удостоверение за идентичност на лице с различни имена №419/08.06.2009г. от Кмета на кметство с.Света Петка, поради безвиновните му действия.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №20 от дневния ред, по вх.№805/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!