РЕШЕНИЕ №377

Относно: Предоставяне на недвижим имот, находящ се в м.”Орлино” в землището на гр.Сърница в собственост на Костадин Д. Цинев.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка със Заповед №РД-06-9/19.01.2012г., Протоколно Решение от 13.01.2013г. на Комисията по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, Решение №353/18.07.2013г. на Пазарджишки Окръжен съд и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            22

0

0

22

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

           

            Предоставя в собственост на Костадин Давидов Цинев, съгласно решение №353/18.07.2013г. на Пазарджишки Окръжен съд, следния недвижим имот: земеделски имот с пл.№170003, с площ от 5,656дка, с НТП „Ливада”, в м.”Орлино” в землището на гр.Сърница.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №21 от дневния ред, по вх.№807/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!