РЕШЕНИЕ №378

Относно: Предоставяне като обезщетение на имот в м.”Калище” в землището на гр.Велинград на н-ци Исмаил Ибр.Дидров.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.10б, ал.2 от ЗСПЗЗ, Решение от 19.04.2004г. на Пазарджишки Окръжен съд и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

           

            Предоставя като обезщетение срещу част от урегулиран имот, целия с площ от 1 500кв.м., от който 641 кв.м. са възстановени, а 859кв.м. са застроени, в м.”при баните” в землището на Велинград на наследниците на Исмаил Ибраимов Дидров, съгласно чл.10б, ал.2 от ЗСПЗЗ, следния свой собствен недвижим имот: земеделски имот с пл.№078029, с площ от 1,405дка, с НТП „естествена ливада”, в м.”Калище” в землището на Велинград.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №22 от дневния ред, по вх.№806/18.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!