РЕШЕНИЕ №379

Относно: Даване съгласие за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода на „Голден груп” ООД за обект „Цветни оранжерии” в кв.354 по плана на гр.Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.52, ал.1, т.3, чл.72, ал.1, т.2 и във връзка с чл.75 от Закона за водите и постъпила Молба от Иван Зл.Златанов-управител на „Голден Груп”ООД – Велинград с ЕИК №112656472 с вх.№028-01-493/30.05.2012г. и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой гласове «не гласувал»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            23

0

0

1

24

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие за изменение на Разрешително за водовземане на минерална вода №0004/28.10.2012г. от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите издадено на „Голден Груп” ООД – Велинград с ЕИК №112656472 с управител Иван Зл.Златанов в частта „Параметри на разрешителното за водовземане” като измененията са както следва:

            1.1.Буква „а” се изменя както следва: „до 3,00л./сек. сезонно за периода от 16 декември до 28 февруари за 75 календарни дни годишно.”

            1.2.Буква „в” се изменя както следва: „Общо:19 569,6куб.м. за година.”

            2.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

           

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.11.2013г., Протокол №17, точка №23 от дневния ред, по вх.№761/12.11.2013г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!